Vaše pozice: Čtyřlístek » Transformace » Podpora procesu transformace organizace

Podpora procesu transformace organizace

Logolink EU

Rok 2017: Pokračujeme v transformaci

V roce 2016 se naše organizace připojila k výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, která je financována Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Předložili jsme projekt nazvaný „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, navazující na proces transformace a humanizace zahájený v naší organizaci v roce 2011.

V současné době jsou pro dva z našich domovů pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět a Domov na Liščině) schváleny transformační plány a jejich transformace vstupuje do přechodové fáze. Smyslem tohoto nového projektu je pomoci oběma uvedeným domovům překlenout přechodovou fázi: připravit organizační strukturu nové služby, připravit na nové podmínky i všech 160 uživatelů obou domovů, což se samozřejmě týká také více než 140 zaměstnanců obou zařízení, kteří se budou muset připravit na změny v poskytovaných službách a zapojit do tohoto procesu také opatrovníky a blízké všech uživatelů, jichž se změny budou týkat.

Tento projekt byl zahájen v roce 2016 a bude ukončen v červnu roku 2020. Jeho realizace výraznou měrou napomůže k připravenosti stávajících uživatelů Domova Barevný svět a Domova na Liščině k jejich zapojení do běžného prostředí a do společnosti. Projekt také lépe pomůže zvládnout naší organizaci náročný proces přechodové fáze, čímž nynější uživatelé, pokud zcela neopustí službu, budou moci získávat podporu v rámci nové, komunitně nastavené služby. Projekt bude mít rovněž výrazný dopad na všechny zaměstnance obou domovů. Těm pomůže zejména se zvýšením jejich odbornosti a řadě z nich i k získání potřebné kvalifikace. Projekt podstatnou měrou přispěje také k integraci vznikající služby do komunit a lokalit, v nichž budou nové domácnosti umístěny.

Náklady spojené s realizací projektu představují částku přesahující 7 541 660 korun, přičemž podpora z Evropského sociálního fondu, jež nám na tento projekt byla přiznána, činí více než 6 410 400 korun. To je 85 procent celkových nákladů na projekt, jenž by měl být ukončen v polovině roku 2019.  

V červenci 2016 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o přidělení dotace Čtyřlístku z Operačního programu Zaměstnanost na uskutečnění projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést zaměstnance a uživatele transformujících se domovů přechodovou fází, tzn. připravit nový systém řízení organizace, připravit cca 160 uživatelů na přechod a zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a další blízké osoby uživatelů na tuto změnu. Projekt bude ukončen v červnu 2020.

V září 2017 rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj o přidělení dotace organizaci Čtyřlístek v rámci výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace  sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ na projekty „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“. Projekty zahrnují výstavbu pěti nových objektů sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením (2 pro Domov Barevný svět – Výškovice, Nová Bělá, 3 pro Domov na Liščině – Na Liščině, Kanczuckého, Petřkovice). V každém domě bude 12 uživatelů.  Jedná se o první etapu transformačního procesu. V současné době je očekáváno stanovisko řídícího orgánu k připravenému zadávacímu řízení pro výběr dodavatelů stavby.

Ve druhé etapě podal zřizovatel – statutární město Ostrava – v rámci výzvy IROP č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II“ dva projekty na výstavbu    5 domů a Čtyřlístek na výstavbu jednoho domu a rekonstrukci dvou objektů. Projekty byly podány v červenci 2017. V současné době již prošly úspěšně posouzením formální stránky, věcným hodnocením a jsou doporučeny k financování. Předtím je třeba dodat řídícímu orgánu příslušná stavební povolení.

SVATOPLUK ANIOL, BOHDANA RYWIKOVÁ

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00021

V návaznosti na “Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi” schválenou radou města Ostrava v roce 2011, transformuje Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, své služby.

Tento projekt se zaměřil na transformaci pobytových služeb Domov Beruška, Domov na Liščině a Stacionář Třebovice, které provozuje organizace Čtyřlístek, a jež jsou součástí celkové transformace této organizace.

Cílem projektu byla podpora přípravy transformace uvedených tří služeb.

V rámci projektu jsme se zaměřili na tyto aktivity:

  • analýza potřeb klientů,
  • analýzy současného stavu organizace a jejího okolí,
  • tvorba tří transformačních plánů,
  • příprava a aktivizace klientů,
  • příprava a motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání, včetně supervize,
  • příprava služeb a možností nového bydlení pro klienty,
  • osvěta směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti, představitelům samospráv.

Do projektu bylo zapojeno celkem 117 klientů z uvedených služeb a také 102 jejich zaměstnanců.

Výstupem projektu byl transformační plán pro každé zařízení (celkem 3) a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace celého zařízení (viz připojené přílohy ke stažení).

Partnerem projektu byl Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Partnerem bez finančního plnění bylo statutární město Ostrava.

Projekt byl zahájen v červenci roku 2013 a skončil v červnu roku 2015.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logolink EU

Rok 2017: Pokračujeme v transformaci

V roce 2016 se naše organizace připojila k výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, která je financována Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Předložili jsme projekt nazvaný „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, navazující na proces transformace a humanizace zahájený v naší organizaci v roce 2011. Jde o postupnou přípravu na přechod 160 uživatelů a 143 zaměstnanců dvou pobytových zařízení Čtyřlístku – Domova na Liščině a Domova Barevný svět - do nových pobytových služeb.  Smyslem projektu je podpora uživatelů Domova Barevný svět a Domova na Liščině při jejich začleňování do běžného prostředí a také odborná příprava zaměstnanců, související s těmito změnami.  Náklady spojené s realizací projektu představují částku přesahující 7 541 660 korun, přičemž podpora z Evropského sociálního fondu, jež nám na tento projekt byla přiznána, činí více než 6 410 400 korun. To je 85 procent celkových nákladů na projekt, jenž by měl být ukončen v polovině roku 2019.  

BOHDANA RYWIKOVÁ

Další informace:

Fotogalerie