Vaše pozice: Čtyřlístek » Vzdělávací projekty

Vzdělávací projekty

Logolink EU

VZDĚLÁVÁNÍM K INTEGRACI

A PROFESIONALITĚ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Evropský sociální fond podpořil v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR projekt Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě nazvaný "Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách", registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00189. Tento projekt, jenž je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, systematicky řeší další profesní růst a vzdělávání zaměstnanců jednotlivých zařízení organizace. Reaguje také na potřebu organizace poskytovat svým klientům kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb a řešit aktuální potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Smyslem projektu je zvyšování úrovně kompetencí jednotlivých pracovníků, kteří mají díky němu lepší přehled i odborné znalosti při zavádění a zlepšování procedurálních, personálních i provozních standardů.  Inovativním cílem projektu je vytváření vlastních zkušeností a znalostí v praxi sociálních služeb, seznamování se s novými metodami a formami práce, výměna zkušeností mezi jednotlivými zaměstnanci, zlepšování provázanosti odborných činností a lepší komunikace mezi jednotlivými zařízeními.

Projekt je určen celkem 227 zaměstnancům Čtyřlístku - vedoucím jednotlivých zařízení,  sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách.

Systém přípravy zaměstnanců slouží k prohloubení profesního vzdělávání a k získání teoretických i praktických znalostí a dovedností pro výkon práce. Vzdělávání je rozděleno do samostatných modulů, jež mají zvýšit odbornost a dovednosti pracovníků a zároveň tematicky prohloubit kompetence jednotlivých cílových skupin:

 • modul standardy kvality
 • modul sociální práce a péče o klienty
 • modul komunikační dovednosti
 • modul osobnostní rozvoj
 • modul manažerské dovednosti řídících pracovníků
 • modul legislativa
 • modul transformace

Tento vzdělávací projekt je realizován formou uzavřených kurzů, jež se pořádají v prostorách organizace tak, aby nebyl narušen samotný provoz sociálních služeb. Systematické vzdělávání zaměstnanců, navržené v rámci projektu, řeší potřebu organizace poskytovat klientům kvalitní sociální služby, odpovídající platným Standardů kvality sociálních služeb a aktuální potřebu rozvoje dalšího vzdělávání zaměstnanců v podmínkách působení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Klienti, s nimiž pracujeme, potřebují zcela individuální přístup, vzhledem k typu jejich postižení, jejich aktuálního zdravotního stavu či nálady. Z těchto důvodů je nezbytné zaměstnance systematicky školit zejména v těch aktivitách, jež povedou ke snazší socializaci klientů, díky kvalitě poskytované sociální péče. Projekt řeší rovněž potřebu zvyšování úrovně lidských zdrojů naší organizace, na nichž stojí její činnost i spokojenost klientů.

V podmínkách působení zákona o sociálních službách vyvstává potřeba systematického vzdělávání zaměstnanců doslova „ušitého na míru“ podle specifikace potřeb všech jednotlivých zařízení organizace i z hlediska tematického a jeho dostupnosti pro samotné zaměstnance.

Aby systematické vzdělávání řešilo také časovou a místní dostupnost, důležitou pro zvyšování kvalifikace všech 227 zapojených pracovníků, uskuteční se formou uzavřených kurzů připravených na základě konkrétních požadavků, odpovídajících potřebám organizace.

Vzdělávací projekt bude přínosem zejména v těchto oblastech:

 • prohlubování profesního vzdělávání
 • získávání teoretických a praktických dovedností potřebných pro výkon práce
 • omezení vzniku krizových situací při aktivní práci s uživateli a zajištění schopnosti pracovníků odborně zvládat tyto situace
 • zavádění nových metod práce s využitím moderních poznatků ze všech souvisejících oborů
 • příprava pracovních týmů s jasně vymezenými kompetencemi

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci z pěti různých a tematicky odlišných sociálních služeb, kteří pracují na několika různých a místně vzdálených pracovištích. Propojení napříč organizací dává zaměstnancům možnost vzájemného poznávání, výměny zkušeností, lepší informovanosti o odlišnostech přístupů a metodiky při poskytování sociální služby a zaměstnanec tak získává komplexnější pohled na celou organizaci.

Aktivity projektu „Vzděláváním k integraci a profesionalizaci v sociálních službách“, jenž je v ostravském Čtyřlístku realizován v období od listopadu 2013 do června roku 2015, jsou charakteristické vysokou mírou udržitelnosti. Znalosti a dovednosti získané po absolvování vzdělávacích kurzů jejich účastníci dlouhodobě využijí ve své další práci v oblasti sociálních služeb.

Logolink EU

Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách

V loňském roce se v naší organizaci zrodil nový projekt nazvaný „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, jenž systematicky řeší další profesní růst a vzdělávání zaměstnanců jednotlivých zařízení Čtyřlístku. Plně byl uveden v život počátkem letošního roku a koncem března se uskutečnil první kurz pro naše zaměstnance financovaný z tohoto projektu, jenž částkou přesahující tři miliony korun podpořil Evropský sociální fond v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

     „Tento projekt reaguje na potřebu organizace poskytovat svým klientům kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb a řeší aktuální potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,“ vysvětluje záměry projektu jeho autorka a zároveň manažerka Bc. Monika Šlahorková a pokračuje: „Smyslem tohoto projektu je zvyšování úrovně kompetencí jednotlivých pracovníků, kteří mají díky němu lepší přehled i odborné znalosti při zavádění a zlepšování procedurálních, personálních i provozních standardů.  Jeho inovativním cílem je vytváření vlastních zkušeností a znalostí v praxi sociálních služeb, seznamování se s novými metodami a formami práce, výměna zkušeností mezi jednotlivými zaměstnanci, zlepšování provázanosti odborných činností a lepší komunikace mezi jednotlivými zařízeními.“

      Do projektu je zapojeno celkem 227 zaměstnanců Čtyřlístku z pěti různých a obsahově odlišných sociálních služeb a je určen jak vedoucím jednotlivých zařízení organizace, tak sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Vzdělávání je rozděleno do několika samostatných modulů, jež mají zvýšit odbornost a dovednosti zaměstnanců a zároveň prohloubit kompetence jednotlivých cílových skupin, takže všichni jeho absolventi si ověří a zdokonalí své znalosti v oblasti standardů kvality, sociální práce a péče o klienty, v komunikačních dovednostech, osobnostním rozvoji, pozornost bude věnována i manažerským dovednostem řídících pracovníků, legislativě a samozřejmě i transformaci sociálních služeb. Propojení napříč organizací dává zaměstnancům možnost vzájemného poznávání, výměny zkušeností, lepší informovanosti o odlišnostech přístupů a metodiky při poskytování sociální služby a zaměstnanci tak získávají komplexnější pohled na celou organizaci.

      Na základě výsledků výběrového řízení realizuje jednotlivé kurzy tohoto projektu vzdělávací agentura Ahra, disponující špičkovými odborníky pro jednotlivé oblasti ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a společností Amos. Projekt potrvá do června příštího roku.

(rw)

(Původní článek pro interní časopis organizace "Zrcadlo" č. 1/2014, roč. VII.)

Na snímcích ve fotogalerii: lektoři projektu,  Michal Kazík a ing. Miroslav Konvičný, na seminářích tohoto vzdělávacího projektu pro Čtyřlístek.

Fotogalerie