Vaše pozice: Čtyřlístek » COVID-19 - informace

COVID-19 - informace

AKTUÁLNÍ POKYNY – COVID-19

Povinné testování v pobytových zařízeních sociálních služeb je ukončeno. Od 1. 7. 2021 byla zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky k testování POC antigenními testy jak zaměstnanců, tak uživatelů. 

Uvádíme aktuálně platné právní předpisy, které se dotýkají činnosti organizace:

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. července 2021, č. j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. června 2021, č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. června 2021, č. j. MZDR 14601/20212-21/MIN/KAN – omezení provozu maloobchodu a poskytování služeb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. června 2021, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN – zrušení opatření k screeningovému testování od 1. 7. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. června 2021, č. j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN - změna MO k stanovení izolace a karantény

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. června 2021, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - omezení návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a uživatelů v domovech pro seniory d omovech se zvláštním režimem

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11. května 2021, č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - podmínky poskytování sociálních služeb v terénní formě

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. října 2020, č. j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. srpna 2020, č. j. MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN – omezení provozu zařízení sociálních služeb

NÁVŠTĚVY V ORGANIZACI

Mimořádné opatření Mínisterstva zdravotnictví ČR ze dne 7. června 2021, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

Omezení návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a uživatelů v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

Opatření omezuje návštěvy uživatelů u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím službám v pobytové formě tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem (může být doložen potvrzením jiného zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, u dětí potrvzením školy nebo čestným prohlášením zákonného zástupce), nebo

c) Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní certifikát nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad; od očkování uplynulo

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Osoba navštěvující uživatele musí mít po dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest – minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Děti do dvou let nemusí mít ochranný prostředek, děti od dvou do patnácti let mohou mít i jiný ochranný prostředek.

Z uvedeného vyplývá, že návštěvy v domovech pro osoby se zdravotním postižením jsou povoleny bez omezení.

 1. Kontakt uživatele služby s návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.

 2. Koordinace návštěv v zařízení

 • Návštěvy je třeba organizovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob (je vhodné kontaktovat se předem se zájemci o návštěvu uživatelů a dohodnout se s nimi na konkrétním čase).
 • Návštěva musí mít roušku (v případě zvláštního režimu respirátor bez výdechového ventilu) a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si dezinfikovat ruce (ideální je předat návštěvě při příchodu jednorázovou roušku, pokud jsou k dispozici).
 • Délku návštěvy omezit maximálně 1 hodinou.
 1. Omezení počtu osob, čas a průběh návštěvy

 • Návštěvy musí probíhat v režimu dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá navštěvující osoba podepíše „Čestné prohlášení o zdravotním stavu“ (viz příloha, dále jen „Čestné prohlášení“), obsahující také potvrzení o seznámení s pravidly návštěv a souhlas s nimi. Pokud nevyplní a nepodepíše návštěva Čestné prohlášení, návštěva se neuskuteční. Pokud jsou součástí návštěvy i nezletilé osoby, které nedokáží vyplnit Čestné prohlášení, vyplní je za něj doprovázející dospělá osoba.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má teplotu 37,0 °C a vyšší nebo pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázána.
 • Pokud je to možné, uživatel používá roušku.
 1. Prostory pro návštěvy

 • Jako optimální se doporučuje, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.).
 • Další možnost je vymezení samostatné místnosti jen pro tento účel, nebo vymezení prostor poblíž vstupu do budovy.
 • Je třeba dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi různými osobami, s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a po co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti.

POBYT UŽIVATELŮ MIMO ZAŘÍZENÍ

V současné době není právními předpisy dáno omezení pobytu uživatelů mimo zařízení.

Při pobytu mimo zařízení je třeba pouze dodržet následující pokyny:

 1. Převzetí uživatele

 • V případě, že opatrovník přichází převzít uživatele k pobytu mimo zařízení, je mu změřena teplota. Pokud má teplotu 37,0 °C a vyšší, nebo pozitivní příznak nemoci, nemůže převzít uživatele.
 • Dále opatrovník vyplní a podepíše Čestné prohlášení.  
 1. Návrat uživatele

 • Při návratu z pobytu doma je změřena teplota uživateli. V případě zjištění teploty 37,0 °C a vyšší nebude uživatel přijat zpět do zařízení, opatrovník bude kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře uživatele.
 • Opatrovník vypíše Čestné prohlášení za uživatele.
 • Měření teploty bude provedeno také u osoby, předávající uživatele do zařízení. V případě, že bude mít teplotu 37,0 °C a vyšší, nebude uživatel přijat do zařízení.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ

Aktuálně neexistují omezující podmínky z důvodu epidemiologického pro přijímání nových uživatelů.  

MĚŘENÍ TEPLOTY U ZAMĚSTNANCŮ A UŽIVATELŮ

Zaměstnanci

Každý zaměstnanec má při vstupu do zařízení při příchodu do práce a při odchodu z práce povinnost nechat si změřit teplotu. V zařízeních Domov Barevný svět a Domov na Liščině provádí měření zaměstnanec strážní služby, v ostatních zařízeních konkrétní způsob zabezpečení této povinnosti stanoví vedoucí zařízení.

Měření teploty (a rovněž vyplnění Čestného prohlášení) se týká také externích návštěv do všech objektů organizace Čtyřlístek.

Pracovní návštěvy jsou omezeny na ty nejnutnější pro zajištění provozu organizace.

Při naměřené teplotě 37,0 °C a vyšší má zaměstnanec (také návštěva) zákaz vstupu do zařízení. Zaměstnanec se obrátí na svého praktického lékaře a informuje svého přímého nadřízeného. Ten informuje ředitele organizace a vedoucí sestru.

Uživatelé

Pracovníci v sociálních službách nebo všeobecné sestry mají za povinnost 2 x denně měřit teplotu uživatelům.

Každá teplota uživatele nad 37,0 °C bude zaznamenána a průběžně sledována. O každé zvýšené teplotě musí vedoucí zařízení ihned informovat vedoucí sestru.

Jestliže má uživatel teplotu 37,5 °C a vyšší, je kontaktován praktický lékař, který rozhodne o dalším postupu.

Při teplotě 38,0 °C a vyšší je uživatel okamžitě izolován od ostatních uživatelů.

 1. Doporučený postup č. 14/2020 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách (pdf, 160 kB)
 2. Ošetřování člena rodiny z pracovněprávního hlediska v souvislosti s onemocněním COVID-19 (pdf, 540 kB)
 3. Otázky a odpovědi v souvislosti se šířením nákazy (pdf, 400 kB)
 4. Semafor - stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (pdf, 3,4 MB)
 5. Postup pro desinfekci rukou (jpg, 110 kB)
 6. 5 základních situací pro hygienu rukou (png, 110 kB)
 7. Mám příznaky onemocnění COVID-19 (pdf, 170 kB)
 8. Byl/a jsem v kontaktu s osobou s nákazou COVID-19 (pdf, 140 kB)
 9. Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19 (pdf, 230 kB)
 10. Matice opatření (pdf, 230 kB)

Formuláře ke stažení

Fotogalerie

Semafor
Semafor
Semafor
Semafor
Semafor
Mytí rukou
Desinfekce rukou
Mám příznaky onemocnění Covid-19
Byl jsem v kontaktu s osobou s nákazou Covid-19
Leták 3R
Leták roušky
Matice opatření