Vaše pozice: Čtyřlístek » COVID-19 - informace

COVID-19 - informace

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V OSTRAVĚ

24. 7. 2020

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s účinností od 24. 7. 2020 přináší pro nás jednu změnu:

 • Zrušilo povinnost návštěvníků našich zařízení nosit respirátory FFP2 bez výdechového ventilu a stačí jim opět roušky.

Ostatní dosavadní opatření v naší organizaci zůstávají v platnosti.

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (pdf, 2,7 MB)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V OSTRAVĚ

17. 7. 2020

V souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se upravují s okamžitou platností pravidla pro návštěvy uživatelů v pobytových službách:

 • Návštěva uživatele se může uskutečnit za podmínky, že návštěvník po celou dobu používá jako ochranný prostředek dýchacích cest minimálně respirátor FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje minimálně 2 metrový odstup od uživatelů, popř. personálu sociální služby.

Používání uvedeného respirátoru se vztahuje i na situaci předávání uživatele opatrovníkovi k pobytu doma, pokud probíhá uvnitř areálu zařízení. Povinnost opatřit si ochrannou pomůcku je na straně návštěvy.

 • Pro nezbytné pracovní návštěvy, které se nedají vyřešit jiným způsobem (např. opravy), platí také povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest, minimálně respirátor FFP2 (na snímku dole). Ten jim bude přidělen naší organizací při vstupu do zařízení.

 • Přijímat nové klienty je možné pouze po předložení lékařského potvrzení  o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

s účinností od 2. 7. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 13742/2020-4/MIN/KAN), ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 2. července 2020.

Mimořádným opatřením bylo všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Další informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR viz dole v dokumentu Mimořádné opatření omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání.

Povinnost nošení ochranných prostředků v sociálních službách nadále platí

I když podle oficiálních prohlášení Ministerstva zdravotnictví od 1. července 2020 již není povinné nosit ochranné roušky ani uvnitř budov, toto uvolnění se bohužel nově netýká zdravotnických zařízení a organizací sociálních služeb z důvodu zhoršené situace výskytu nákazy nemocí Covid-19 v oblastech Karvinska a Frýdecko-Místecka.

Mimořádné opatření k tomu přijala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, která naopak zpřísnila opatření v uvedených oblastech. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 29. června 2020 Mimořádné opatření, v němž nařizuje s účinností od 1. července 2020 povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest vztahující se na zdravotnická zařízení a sociální služby v celé České republice.  

Současně zůstávají v platnosti pravidla pro konání návštěv a také pro odchody klientů a jejich návraty z pobytů doma. V naší organizaci nadále platí také povinnost měření teploty jak klientů, tak zaměstnanců. Více podrobností souvisejících s těmito opatřeními najdete níže a v přiložených dokumentech.

V Ostravě 30. 6. 2020

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace
 

Aktuální stav opatření a doporučených postupů ke COVID-19 pro sociální služby

ke dni 30. 6. 2020

 • Zákaz vycházení mimo objekt či areál poskytovatele

Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020       ZRUŠENO 18. 5. 2020

Zákaz vycházení klientům služeb registrovaných podle § 48, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, skončil s ukončením nouzového stavu. Od 18. 5. 2020 tedy není možné žádným způsobem omezovat osobní svobodu klientů, byť v dobré víře a ve snaze ochránit zranitelné skupiny. Nelze tak učinit z rozhodnutí ředitele. Pakliže poskytovatel vědomě zadržuje klienty v zařízení, vystavuje se riziku následků plynoucích z porušování lidských práv, tedy správnímu deliktu či trestnímu stíhání. Pakliže poskytovatel záměrně neposkytuje informaci o tom, že nouzový stav je ukončen a je obnovena možnost opustit zařízení, nenaplňuje povinné činnosti sociální služby, konkrétně § 35 písm. j zák. 108/2006 Sb. a § 3 písm. c vyhl. 505/2006 Sb.

 • Návštěvy u klientů

Mimořádné opatření MZ ČR č. 10519/2020 ze dne 9. 3. 2020                     ZRUŠENO 15. 4. 2020

Zákaz návštěv v pobytové formě sociálních služeb (výjimka terminální stádium, omezení svéprávnosti).

Mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 ze dne 15. 4. 2020                  ZRUŠENO 18. 5. 2020

Zákaz návštěv v pobytové formě sociálních služeb, výjimka terminální stádium, omezení svéprávnosti (změna původního – přidán zákaz 3. osoby u porodu). 

Mimořádné opatření, příloha č. 4 usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 18. 5. 2020  ZRUŠENO 30. 6. 2020

Ruší mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 a návštěvy povoluje od 25. 5. 2020.

Mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 ze dne 29. 6. 2020                  PLATÍ

Zákaz návštěv v pobytové formě sociálních služeb, výjimka terminální stádium, omezení svéprávnosti.

Doporučený postup MPSV ČR č. 10/2020 k organizaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb

Je výhradně na poskytovateli, jaká epidemiologická opatření stanoví, případně v součinnosti s místním orgánem veřejného zdraví, jehož stanovisko má doporučující, nikoli závazný charakter.

Závazná jsou ustanovení mimořádného opatření 16214/2020 ze dne 29-6-2020, které stanoví, že na návštěvu mohou pouze 2 osoby, každá je dotazována na symptomy (ústně nebo dotazníkem), jejichž tělesná teplota nepřekročí 37,0 °C, preferují se venkovní prostory, používají se paravany atd. Samozřejmostí je použití dezinfekce a roušek.

 • Přerušení poskytování sociálních služeb

Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020       ZRUŠENO 18. 5. 2020

 • Pozastavení činnosti § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, po dobu nouzového stavu.

Usnesení vlády ČR č. 462 ze dne 24. 4. 2020       ZRUŠENO 11. 5. 2020

 • Pozastavení činnosti se nevztahuje na poskytovatele § 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Nízkoprahová denní centra a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénní formě mohou poskytovat služby v bezkontaktní podobě.

Usnesení vlády ČR č. 521 ze dne 7. 5. 2020          PLATÍ

 • Pozastavení činnosti služeb registrovaných dle § 45, 47, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Mimořádné opatření MZ ČR 20593/2020 ze dne 15. 5. 2020                      PLATÍ

 • Bod I. a III.
 • Prodlužuje pozastavení činnosti § 45, 46, 47, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách do 25. 5. 2020.
 • Jde-li o cílovou skupinu osob nad 50 let, je činnost pozastavena do 22. 6. 2020.
 • Poskytování služeb na základě smlouvy

Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020                  ZRUŠENO 18. 5. 2020

Mimořádné opatření MZ ČR 20593/2020 ze dne 15. 5. 2020, bod II.     

                                                                                              ZRUŠENO 8. 6. 2020

Na základě těchto dokumentů bylo možné poskytovat služby v omezené míře, mimo rámec uzavřené smlouvy s klientem a mimo rámec individuálního plánu tak, aby byla zajištěna nezbytná míra služeb a zajištění ochrany života a zdraví osob. Například bylo možné měnit typ ubytování a stravování, aniž by bylo nutné měnit smlouvu. Po 8. 6. 2020 platí opět normální stav, tedy ubytování a stravování podle uzavřené smlouvy a dodržování dalších principů zákona o sociálních službách.

 • Zákaz čerpání dovolené

Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 15. 3. 2020       ZRUŠENO 23. 3. 2020

Usnesení vlády ČR č. 278 ze dne 23. 3. 2020       ZRUŠENO 10. 4. 2020

Zákaz čerpání dovolené zdravotnickým pracovníkům po dobu nouzového stavu byl zrušen, čerpání dovolených probíhá normálně.

 • Vyčlenění lůžkové kapacity pro klienty s COVID-19

Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020 ze dne 27. 3. 2020                  PLATÍ

Doporučený postup MPSV ČR č. 7/2020 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách

Nadále platí:

 • Vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen služby) a u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
 • Zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje.

 

 • Sledování zdravotního stavu klientů zařízení pobytových sociálních služeb

Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020 ze dne 27. 3. 2020                  PLATÍ

Doporučený postup MPSV ČR č. 7/2020 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách

Stále platí povinnost pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračních onemocnění) a v případě podezření na COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán veřejného zdraví.

 • Karanténa klientů                  ZRUŠENO 18. 5. 2020

Mimořádné opatření MZ ČR č. 13742/2020 ze dne 29. 3. 2020

Povinnost izolovat klienty nově uzavírající smlouvu o poskytování sociální služby nebo vracející se z péče zdravotnického zařízení bylo zrušeno od 25. 5. 2020.

 • Testování klientů

Mimořádné opatření MZ ČR č. 13742/2020 ze dne 29. 3. 2020                  ZRUŠENO 18. 5. 2020

Mimořádné opatření č. j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN                           PLATÍ

Nového klienta lze přijmout až po negativním testu na COVID-19, nutno testovat klienta po ukončení hospitalizace nebo při přeložení z jiné sociální služby.

Testování klientů je v plánu zrušit po 30. 6. 2020, kromě ohnisek nákazy, v tom případě bude testování PCR testy hrazeno ze ZP – v jednání. K 30. 6. 2020 nemá APSS ČR informaci, že by testování klientů bylo zrušeno, rozporuplné jsou informace různých hygienických stanic o povinnosti k úhradě testů, budeme dotazovat MZ ČR.

 • Testování zaměstnanců

Mimořádné opatření MZ ČR č. 15757/2020 ze dne 9. 4. 2020                    ZRUŠENO 2. 6. 2020

Povinnost zajistit testování zaměstnanců každých 14 dnů Rapid testem, vést evidenci vyšetření a v případě pozitivního testu neprodleně oznámit místně příslušné hygienické stanici skončilo od 8. 6. 2020. Skončila také povinnost testu se podrobit. Povinnost skončila Usnesením vlády ČR č. 605 ze dne 1. 6. 2020 a následně mimořádným opatřením MZ ČR pod stejným číslem jednacím.

V tuto chvíli, má-li poskytovatel na skladě zbývající testy, může dále testovat v cyklech dle vlastního uvážení. Pro zaměstnance je však testování dobrovolné a v tuto chvíli nemá zaměstnavatel oprávnění povinnost podrobit se testu vyžadovat. Doporučujeme testování, pakliže v něm pokračujete, provádět i nadále zdravotnickými pracovníky.

 • Rizikový kontakt zaměstnanců sociálních služeb / Uvalení karantény

Mimořádné opatření MZ ČR č. 15932/2020 ze dne 14. 4. 2020                  PLATÍ

MO určuje, jak postupovat, jestliže dojde k přímému kontaktu pracovníka s osobou s COVID-19 bez ochranných pomůcek. Pakliže jde o zaměstnance bez příznaků a je-li výkon práce nezbytný pro provoz, může pokračovat v práci za předpokladu, že je vybaven ochrannými pomůckami a je testován. Za těchto podmínek, pokud by zaměstnanci neměli příznaky, nemůže orgán veřejného zdraví uvalit karanténu na zařízení, avšak dozoruje provádění epidemiologických opatření v zařízení.

 • Hygienicko-epidemiologická opatření

Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020 ze dne 27. 3. 2020                  PLATÍ

Mimořádné opatření MZ ČR č. 15757/2020 ze dne 12. 6. 2020                  ZRUŠENO 25. 6. 2020

Nadále platí povinnost pobytových sociálních služeb stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření COVID-19 uvnitř svých zařízení a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj.

Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách staveb používat roušku, pakliže nejde o bydliště, a výkon práce na jednom místě ve vzdálenosti méně než 2 metry od jiných osob.

Mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 ze dne 29. 6. 2020                  PLATÍ

Nově platí povinnost používat roušku pro VŠECHNY osoby v zařízeních sociálních služeb a pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení. Tzn. povinnost nosit roušku platí pro zaměstnance, klienty, návštěvy a veškeré osoby vstupující do zařízení.

Odkazy na informace:

PODPORUJEME CELOEVROPSKOU KAMPAŇ

Nezapomínejme na důležitost sociálních služeb a jejich pracovníků!

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., se spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR připojuje k celoevropské kampani na ZVÝŠENÍ POVĚDOMOSTI A DŮLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH PRACOVNÍKŮ.

Každý by měl vykonávat svoji práci s láskou a respektem. Platí to zejména při péči a kontaktu s druhými. Podpořte pracovníky v sociálních službách, nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat!

sociální služby

sociální služby

sociální služby

 

Návštěvy v pobytových službách Čtyřlístku opět povoleny

 

Obnovení činnosti sociálně terapeutických dílen Centra pracovní činnosti

 
Podle Mimořádného opatření MZ ze dne 15. 5. 2020 obnovují činnost sociálně terapeutické dílny (CPČ) od 25. 5. 2020 pro klienty do 50 let (včetně), a od 22. 6. 2020 (původně od 8. 6.) pro všechny klienty bez rozdílu věku.
 

 

Pokyn ředitele k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2020, týkající se přijímání osob za účelem poskytování sociálních služeb

V případě přijímání nového klienta do zařízení je podmínkou negativní výsledek vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, provedený nejdéle 2 dny před nástupem. Toto opatření se vztahuje také na přeložení od jiného poskytovatele zdravotnických nebo sociálních služeb (včetně návratu z hospitalizace v nemocnici). Testování při nástupu nového klienta zajišťuje klient (opatrovník), při návratu z hospitalizace zdravotnické zařízení. Bez předloženého negativního výsledku vyšetření nelze klienta přijmout, resp. převzít ze zdravotnického zařízení.
 
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace
 
Ostrava 20. 5. 2020
 

Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020, vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Ředitel organizace může s ohledem na provozní podmínky příslušného zařízení možnost návštěv omezit.

Pro postup v organizaci je vydáván následující Pokyn ředitele k organizaci návštěv u klientů:

 1. S Pokynem ředitele musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, klienti, návštěvy (formou podepsání souhlasu při příchodu – viz příloha). V případě, že návštěva odmítne podepsat souhlas, návštěva se neuskuteční.
 2. Kontakt klienta služby s návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 3. Koordinace návštěv v zařízení
 • Návštěvy je třeba organizovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob (je vhodné předem se kontaktovat se zájemci o návštěvu klientů a dohodnout se s nimi na konkrétním čase).
 • Návštěva musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si dezinfikovat ruce (ideální je předat návštěvě při vchodu jednorázovou roušku, pokud jsou k dispozici).
 • Délku návštěvy omezit maximálně 1 hodinou.
 1. Omezení počtu osob, čas a průběh návštěvy
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá navštěvující osoba podepíše Čestné prohlášení o zdravotním stavu návštěvy. Pokud nevyplní a nepodepíše Čestné prohlášení, návštěva se neuskuteční. Pokud jsou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nedokáží vyplnit Čestné prohlášení, vyplní je za ně doprovázející dospělá osoba.
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Pokud je to možné, klient používá roušku.
 1. Prostory pro návštěvy
 • Jako optimální se doporučuje, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.).
 • Další možností je vymezení samostatné místnosti jen pro tento účel, nebo  vymezení prostor poblíž vstupu do budovy.
 • Je třeba dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi různými osobami, s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a po co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti.
 1. Pokyn ředitele je třeba vyvěsit přímo u vstupu (na vstupních dveřích, na vrátnici).

Aktualizace Pokynu ředitele organizace k Usnesení vlády ČR ze dne 24. 4. 2020

Uvedené usnesení vlády ČR bylo aktualizováno následovně:
 • od 25. 5. 2020 se obnovuje činnost sociálně terapeutických dílen (Centrum pracovní činnosti) pro klienty do 50 let včetně
 • od 8. 6. 2020 se obnovuje činnost sociálně terapeutických dílen pro všechny klienty (tedy i starší 50 let).
 
V Ostravě dne 13. 5. 2020
 
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Pokyn ředitele organizace k Usnesení vlády ČR ze dne 24. 4. 2020

Usnesení vlády schválilo Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb (viz níže uvedený návrh MPSV). Pro organizaci to znamená:
 1. Od 11. 5. 2020 se obnovuje možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem.
Klienti tak mohou vycházet nejen mimo areál zařízení, ale vedle běžných vycházek to znamená i možnost obnovit odchody klientů k pobytům doma.
 
Opatrovníkovi přicházejícímu převzít klienta musí být změřena teplota. Pokud má teplotu 37,0 °C a více, nebo pozitivní příznak nemoci, nemůže převzít klienta. Dále opatrovník vyplní a podepíše Čestné prohlášení o zdravotním stavu.
 
Klienti, kteří se vracejí z dlouhodobých pobytů doma (9 a více dnů), absolvují při předávání klienta v prostoru určeném pro návštěvy tyto úkony:
 1. Změření teploty – v případě zjištění teploty 37°C a více nebude klient přijat zpět do zařízení, opatrovník bude kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře klienta.
 2. Opatrovník vypíše Čestné prohlášení o zdravotním stavu uživatele sociální služby.
 3. Provedení krevního testu na přítomnost protilátek (Rapid test – RT) – v případě pozitivního výsledku nebude klient přijat zpět do zařízení, opatrovník bude kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře klienta.
Klienti, kteří se vracejí z pobytu doma kratším než 9 dnů, absolvují při předávání klienta v prostoru určeném pro návštěvy:
 1. Změření teploty – v případě zjištění teploty 37°C a více nebude klient přijat zpět od zařízení, opatrovník bude kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.
 2. Opatrovník vypíše Čestné prohlášení o zdravotním stavu uživatele sociální služby.
Měření teploty bude provedeno také u osoby, předávající klienta zpět do zařízení. V případě, že bude mít teplotu 37°C a více, nebude klient přijat do zařízení.
 1. Od 8. 6. 2020 se obnovuje činnost sociálně terapeutických dílen (Centrum pracovní činnosti).
Všichni klienti absolvují Rapid test. V případě pozitivního výsledku nebudou přijati do zařízení, opatrovník bude kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.
 
 
V Ostravě dne 3. 5. 2020
 
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Ministryně Maláčová navrhuje plán rozvolnění opatření
v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID-19

Opatření zavedená v sociálních službách kvůli COVID-19 se od příštího týdne začnou pomalu rozvolňovat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce v souvislosti s předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace postupně realizovat kroky k obnovení plného fungování sociálních služeb a svůj návrh úspěšně projednala na dnešní schůzi vlády.

„Chceme postupně umožnit fungování sociálních služeb, které musely být vzhledem k riziku šíření koronaviru omezeny. Toto rozvolňování bude pozvolné a za přísných pravidel. Situaci budeme bedlivě sledovat, abychom mohli plán okamžitě upravit podle epidemiologické situace. Plán jsme projednali s Ministerstvem zdravotnictví i s klíčovými aktéry v sociálních službách. Nechceme nic podcenit. Zdraví lidí je pro nás na prvním místě,“  vysvětluje ministryně Maláčová.

Jak to bude vypadat?

Pondělí 27. dubna

 • Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny s dětmi v bezkontaktní formě, tedy po telefonu a elektronicky.

Pondělí 11. května

 • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů.
 • Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě v bezkontaktní podobě.
 • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května

 • Otevření týdenních stacionářů v omezeném režimu pro všechny potřebné.
 • Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě.
 • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní a ambulantní formě.
 • Otevření denních stacionářů v omezeném režimu pro cílovou skupinu děti a mládež.

Pondělí 8. června

 • Otevření denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě seniorů v omezeném režimu.
 • Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
 • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Sociální služby budou otevřené za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Další uvolnění otevření sociálních služeb pro seniory je plánováno na červen a červenec dle aktuální situace.

Navrhovaný plán plně reflektuje aktuální epidemiologickou situaci a byl konzultován také s třicítkou klíčových zástupců poskytovatelů sociálních služeb a pracovní skupinou Karanténa.

Ministerstvo je připraveno plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. Opatření, která z plánu vyplývají, MPSV diskutuje s partnery pro oblast sociálních služeb, aby rezort měl co nejčerstvější informace z terénu, které jsou nezbytné pro konkrétní realizaci plánu. Tato realizace je podmíněna pokračováním úzké spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, která v současnosti již probíhá.

Veškeré aktuální informace budou poskytovatelům sociálních služeb průběžně zveřejňovány na webu MPSV.

Tiskové oddělení MPSV

Stanoviska MPSV k zabezpečení vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu

dovolujeme si vás upozornit, že na webu MPSV v sekci Metodická činnost byla vydána dvě nová stanoviska k zabezpečení vzdělávání SP a PSS v době nouzového stavu https://www.mpsv.cz/web/cz/metodicka-cinnost 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu 

-          Shrnutí: Dle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí lze učinit závěr, že rozsah 24 hodin dalšího vzdělávání stanovený v § 111 odst. 1 (pro sociální pracovníky) a v § 116 odst. 9 (pro pracovníky v sociálních službách) zákona o sociálních službách, lze přiměřeně zkrátit pro kalendářní rok 2020 o jednu čtvrtinu za každých započatých 30 dní trvání nouzového stavu. 

          https://www.mpsv.cz/documents/20142/1061545/Stanovisko_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_SPaPSS_111_nouzov%C3%BD_stav.pdf/af92d485-ebd4-99bb-5e52-eccf60c7b1c2

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu

-          Shrnutí: Dle názoru Ministerstva práce a sociálních věcí lze učinit závěr, že 18měsíční lhůta ke splnění odborné způsobilosti pracovníka v sociálních službách, tedy podmínka podle § 116 odst. 5 a 7 zákona o sociálních službách, neběží po dobu nouzového stavu, který zaměstnanci sociálních služeb neumožňuje kvalifikační kurz vykonat. Přerušení běhu lhůty pro absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se vztahuje na blíže specifikované zaměstnance sociálních služeb. Podrobně na odkazu: 

          https://www.mpsv.cz/documents/20142/1061545/Stanovisko_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_PSS_116_kurz_nouzov%C3%BD_stav.pdf/34c8b2c6-f239-660d-bbd9-64cc1cd119a3

Mgr. Daniel Rychlik

vedoucí odboru sociálních věcí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Doplnění Pokynu ředitele organizace k Mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020

Doplňuje se bod 1.b ve znění:

Na základě Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje (viz PDF přiložený soubor) bude provedeno u všech zaměstnanců po 7 dnech od prvního vyšetření uskutečněného na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020 jednorázové vyšetření na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.

Následně se postupuje podle uvedeného Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, tzn. další vyšetření zaměstnanců se uskuteční po 14 dnech od prvního vyšetření (po 7 dnech od vyšetření na základě Rozhodnutí hejtmana MSK) a dále každých 14 dnů.

V Ostravě dne 20. 4. 2020

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace
 

Pokyn ředitele organizace k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 16214/2020-1/MIN/KAN  ze dne 15. 4. 2020 se vztahuje k zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, a to s účinností od 16. dubna 2020.

Toto mimořádné opatření mj. nařizuje všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Opatření se tak vztahuje na klienty (uživatele) naší organizace. Návštěvy budou organizovány tak, že v každém zařízení je vymezen prostor poblíž vstupu do budovy, kde se může návštěva s klientem setkat. Cílem je omezit na minimum možnost, aby se návštěva setkala s dalšími klienty nebo zaměstnanci. Kromě toho může návštěva s klientem využít zahradu zařízení. Nadále platí pro klienty zákaz k opuštění areálu zařízení (budova, zahrada).

Při vstupu do zařízení bude návštěvě změřena teplota a postupuje se shodně jako u zaměstnanců. To znamená, že návštěvě, které bude naměřena teplota 37°C a vyšší nebo s respiračními příznaky, nebude umožněn kontakt s klientem.

V Ostravě dne 16. 4. 2020
 
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou osoby pracující v sociálních zařízeních povinny bezodkladně informovat svého zaměstnavatele o přímém kontaktu s osobou, u níž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Zaměstnavatelé následně rozhodnou, zda je výkon práce daným pracovníkem pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb nezbytný. V případě nezbytnosti mohou pracovníci pokračovat v práci, avšak pouze za dodržení přísných podmínek. Celé znění tohoto mimořádného opatření je uvedeno níže v příloze ke stažení "Povinnost zaměstnanců hlásit ´rizikový kontakt´".

Doplnění Pokynu ředitele organizace k Mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020

 
Doplňuje se bod 1.a ve znění:
Na základě Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje (viz PDF přiložený soubor) bude provedeno v termínu od 15. 4. 2020 jednorázové vyšetření všech klientů organizace na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.
Další body se přiměřeně vztahují také na klienty.
 
V Ostravě dne 15. 4. 2020
 
 
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Pokyn ředitele organizace k Mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020

 1. Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 10. dubna 2020 mimořádné opatření, kterým nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Vyšetření se provede každých 14 dnů prostřednictvím „rapid  testu“ (rychlotest) provedeného v naší organizace zdravotnickým pracovníkem – všeobecnou sestrou.
 2. O provedeném vyšetření bude vedena evidence, obsahující jméno a příjmení zaměstnance, datum  a hodinu provedení testu, a výsledek testu. Evidence bude vedena na ošetřovatelském úseku a současně u vedoucích zařízení. Výsledek testu je dostupný nejpozději do 15 minut od zahájení testu.
 3. Vedoucí zařízení zodpovídá za to, že úvodní vyšetření zaměstnance proběhne na jeho první směně počínaje dnem 12. 4. 2020. Když se u zaměstnance bude blížit konec čtrnáctidenní lhůty, vedoucí zařízení oznámí na ošetřovatelský úsek, kdy bude zaměstnanec v práci, aby se mohlo uskutečnit další vyšetření.
 4. Výsledky budou hlášeny v den jejich provedení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě. V případě pozitivního výsledku bude všeobecná sestra okamžitě informovat vedoucího zařízení a ten předá tuto informace neprodleně řediteli organizace. Zaměstnanec bude okamžitě zařazen do karantény a bude mu co nejdříve provedeno další vyšetření. Výsledky hlásí na krajskou hygienu vedoucí sestra.
 5. K zajištění vyšetřování je zpracován samostatný harmonogram.
 6. Vedoucí provozně-technického útvaru projedná s externím dodavatelem úklidové služby a služby ostrahy taková technická a režimová opatření, aby se externí pracovníci při poskytování služeb setkávali s klienty a zaměstnanci Čtyřlístku v co nejmenší možné míře. Z jednání pořídit zápis. S výsledkem jednání seznámit zodpovědné zaměstnance organizace.         
 7. Vedoucí provozně-technického útvaru projedná s každou návštěvou, která se výjimečně dostaví do  organizace (např. oprava výtahu, kuchyňského zařízení), před vstupem do budovy způsob pohybu v zařízeních organizace.                                                                                  
V Ostravě dne 11. 4. 2020
PhDr. Svatopluk Aniol
   ředitel organizace

Ministerstvo zdravotnictví spouští plošné testování pracovníků domovů seniorů a sociálních služeb

8. 4. 2020

V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spouští Ministerstvo zdravotnictví pravidelné vyšetření specifických protilátek proti nemoci COVID-19 u zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Testování se bude provádět každých 14 dní u každého zaměstnance zařízení s použitím rychlotestů.

„Je velmi důležité chránit starší obyvatelstvo, jakožto jednu z nejohroženějších skupin. Pravidelné testování pracovníků domovů pro seniory je důležitým předpokladem, jak zajistit, aby se u jejich klientů co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Do každého kraje jsme zaslali 20 tisíc rychlotestů společně s návody na jejich provádění a balíčkem osobních ochranných prostředků,“ upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Screening pomocí rychlotestů bude provádět zdravotnický pracovník daného zařízení nebo smluvní lékař, který pro zařízení zajišťuje pracovně-lékařské služby. Poskytovatel zdravotních služeb, který pro zařízení provádí testy, povede vlastní evidenci provedených vyšetření. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků, sterilní jehly a dezinfekce. Výsledky budou hlášeny v den jejich provedení místně příslušné krajské hygienické stanici. V případě pozitivního výsledku bude pracovník okamžitě zařazen do karantény a bude mu co nejdříve provedeno další vyšetření.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. Zaměstnancům bude i nadále každý den před příchodem do práce prováděno měření teploty a dotazování na možný kontakt s nákazou a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou rovné nebo větší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Informace k používání roušek

 
Ostrava 8. 4. 2020
 
Vážení poskytovatelé sociálních služeb,
 
plně si uvědomujeme, že používání roušek ve vámi poskytovaných sociálních službách je zcela zásadní faktor při přenosu nákazy COVID-19. Z toho důvodu bychom Vás chtěli vyzvat, a zároveň Vám doporučit, abyste intenzivně pracovali v organizacích na tom, aby nejen všichni pracovníci, ale i uživatelé nosili roušky.
 
Velice Vás žádáme, abyste skrze své pracovníky hledali způsoby, jak toho dosáhnou. Ať už nácviky, alternativní komunikací, vysvětlováním či jinými způsoby, které povedou k zajištění, že klienti budou nosit roušky.
 
Zároveň Vás chci požádat, abyste věnovali zvýšenou pozornost při veškerých činnostech souvisejících s blízkým kontaktem s klientem jako je provádění osobní hygieny, převlékání, polohování, koupání či stravování. Veškeré tyto činnosti představují rizikové situace s ohledem na možný přenos nákazy. V rámci možnosti při koupeli zajistěte, aby klient měl roušku, která svým typem bude odpovídat nárokům prostředí při tomto typu činnosti.
 
Děkuji, že společně s námi vnímáte naléhavost těchto doporučení.
 
S pozdravem
 
Mgr. Daniel Rychlik,
vedoucí odboru sociálních věcí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

REŽIMOVÉ OPATŘENÍ

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 27. 3. 2020 Ministerstva zdravotnictví ČR (https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydava-rezimova-a-organizacni-opatreni-pro-ochranu-se_18854 1.html) ve věci režimového a organizačního opatření, Mimořádného opatření ze dne 27. 3. 2020 a v souladu s Doporučeným postupem č. 6/2020 Ministerstva práce a sociálních věci ČR, nařizuji s okamžitou platností měření teploty zaměstnancům organizace Čtyřlístek při příchodu na pracoviště a při odchodu z pracoviště. První měření zaměstnanců se uskuteční již dnes (28. 3. 2020), nejpozději při odchodu zaměstnanců po odpolední směně.

Zaměstnanci s teplotou rovnající se nebo vyšší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky, budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nařizuji izolaci klientů (od ostatních) s teplotou rovnající se nebo větší než 37,5 °C. Následně je třeba ihned informovat příslušnou hygienickou stanici a vyčkat na další instrukce.

Při každé mimořádné události ihned kontaktujte ředitele organizace!

 PhDr. Svatopluk Aniol
 ředitel organizace

 

Ochranné opatření k zabránění šíření koronaviru Covid-19

NAŘÍZENÍ VEDENÍ ORGANIZACE ČTYŘLÍSTEK

 
Informuji Vás o všeobecné povinnosti nosit roušky na pracovištích v organizaci Čtyřlístek (také na zahradě v areálu zařízení) od zítřejší ranní směny, tj. od 28. 3. 2020 od 6:00, do odvolání.
Povinnost nosit roušku vychází z nařízení Ministerstva zdravotnictví. Zaměstnanci již postupně obdrželi pratelné roušky, další pro všechny zaměstnance budou k dispozici v pondělí 30. 3. 2020.
Případná úprava ostatních přijatých opatření bude vydána v pondělí 30. 3. 2020.
 
Děkuji všem za spolupráci.
 
 
 PhDr. Svatopluk Aniol
 ředitel organizace
 
 1. Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (pdf, 2,7 MB)
 2. Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (pdf, 2,7 MB)
 3. Mimořádné opatření omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání (pdf, 250 kB)
 4. Zrušení mimořádného opatření (pdf, 230 kB)
 5. Mimořádné opatření MZ ze dne 29. 6. 2020 (pdf, 260 kB)
 6. Aktuální stav opatření a doporučených postupů ke COVID-19 pro sociální služby ke dni 15. 6. 2020 (pdf, 560 kB)
 7. Podmínky pro uvolňování opatření k 25. 5. 2020 (pdf, 1,4 MB)
 8. Mimořádné opatření – pracovnělékařské služby (pdf, 230 kB)
 9. Mimořádné opatření MZ ze dne 19. 5. 2020, nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS CoV 2 s účinností od 25. 5. 2020 (pdf, 260 kB)
 10. Mimořádné opatření MZ ze dne 15. 5. 2020 (pdf, 240 kB)
 11. Mimořádné opatření MZ, které tvoří Přílohu číslo 4 Usnesení vlády ČR ze dne 18. 5. 2020, č. 555 (týká se návštěv u klientů) (pdf, 170 kB)
 12. Doporučený postup MPSV pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 (pdf, 130 kB)
 13. Aktualizace Stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu (pdf, 560 kB)
 14. Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. května 2020 (pdf, 320 kB)
 15. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. dubna 2020 č. 461 o Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb (pdf, 130 kB)
 16. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu (pdf, 400 kB)
 17. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu (pdf, 200 kB)
 18. Mimořádné opatření MZ ČR – testování zaměstnanců (pdf, 240 kB)
 19. Rozhodnutí hejtmana MSK – testování klientů (pdf, 250 kB)
 20. Mimořádné opatření MZ ČR – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami s účinností od 16. 4. 2020 (pdf, 240 kB)
 21. Rozhodnutí hejtmana MSK – testování klientů (pdf, 260 kB)
 22. Mimořádné opatření MZ ČR – Povinnost zaměstnanců hlásit "rizikový kontakt" (pdf, 190 kB)
 23. Doporučený postup pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19 (pdf, 7,1 MB)
 24. Mimořádné opatření MZ ČR – Přijímání klientů (pdf, 200 kB)
 25. Metodický pokyn MPSV č. 6 – Stanovisko k poskytování pobytových sociálních služeb při nařízené karanténě (pdf, 1,0 MB)
 26. Mimořádné opatření MZ ČR (pdf, 160 kB)
 27. Doporučení Klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví (pdf, 660 kB)
 28. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 282 (pdf, 150 kB)
 29. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 276 (pdf, 130 kB)
 30. Plná moc k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu (pdf, 430 kB)
 31. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 265 (pdf, 150 kB)
 32. Ošetřování člena rodiny z pracovněprávního hlediska v souvislosti s onemocněním COVID-19 (pdf, 540 kB)
 33. Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let (pdf, 500 kB)
 34. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) (pdf, 430 kB)
 35. Současný stav boje s COVID-19_omezování či rušení provozu (pdf, 150 kB)
 36. Dotazy a odpovědi týkající se pracovněprávní oblasti v souvislosti s nákazou COVID-19 (pdf, 150 kB)
 37. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 (pdf, 150 kB)
 38. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 (pdf, 150 kB)
 39. Otázky a odpovědi v souvislosti se šířením nákazy (pdf, 400 kB)
 40. DOPORUČENÝ POSTUP APSS ČR pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 (pdf, 1,5 MB)
 41. Koronavirus a pracovněprávní souvislosti (pdf, 500 kB)
 42. Náš Slunovrat: Zavolej mi! (pdf, 70 kB)

Formuláře ke stažení

Fotogalerie

Mytí rukou
Desinfekce rukou