Vaše pozice: Čtyřlístek » Vzdělávací projekty

Vzdělávací projekty

Logolink EU

POKRAČUJEME VE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V červenci 2016 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o přidělení dotace Čtyřlístku z operačního programu Zaměstnanost na uskutečnění projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést zaměstnance a uživatele transformujících se domovů přechodovou fází, tzn. připravit nový systém řízení organizace, připravit cca 160 uživatelů na přechod a zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a další blízké osoby uživatelů na tuto změnu. Projekt bude ukončen v červnu 2020.

Navazujeme tak na “Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi” schválenou radou města Ostravy v roce 2011.

Vzdělávání v rámci projektu

Dne 15. července 2016, na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977.

Jednou z klíčových aktivit projektu je i Odborný rozvoj zaměstnanců, který se odvíjí od potřeb vyplývajících z transformačního procesu a dále pak z potřeb jednotlivých zaměstnanců. V tomto kontextu jsou plánovány tyto rozvojové činnosti:

- Akreditované kurzy, které budou zaměřeny na témata podporující sociální začleňování uživatelů. Do akreditovaného vzdělávání bude zapojeno 143 zaměstnanců a témata budou specifikována až na základě aktuální potřeby. Každý zaměstnanec by se měl zúčastnit vzdělávání v rozsahu 1-2 školících dnů za rok.

- Kvalifikační kurz pro pracovníky v přímé péči, s důrazem na schopnost účastníků následně dávat uživatelům náležitou podporu směřující k jejich sociálnímu začleňování. Jedná se o kvalifikační kurz, který je určen pro pracovníky v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit legislativou požadovanou kvalifikaci potřebnou k výkonu práce. Ačkoliv se jedná o obecnou specializaci, kurz by měl být zaměřen stěžejně na přímou práci zejména s lidmi se zdravotním postižením, mentálním a kombinovaným a to tak, aby zaměstnanci dokázali těmto lidem poskytnout náležitou podporu směřující k jejich sociálnímu začleňování, běžnému životu ve společnosti. V současné době je předpokládáno, že v souvislosti s transformací bude tento kurz potřebovat cca 60 současných zaměstnanců organizace Čtyřlístek.

- Neakreditované formy vzdělávání, tato forma vzdělávání bude využívána zejména jako podpora při zavádění nových metodik práce do běžného provozu. Jejich náplní budou témata, která se ukáží jako aktuální. Bude se jednat stěžejně o workshopy, které budou realizovány interně i s externí podporou.

- Supervize, klíčový nástroj, který má napomáhat zvládat zaměstnancům obtížné situace v procesu transformace, pomoci  jim zvládat náročné situace a razantní změnu. Z tohoto důvodu je snaha zahrnout do supervize co nejvíce zaměstnanců. V rámci projektu je plánována skupinová supervize.

Mgr. ŠÁRKA ZMĚLÍKOVÁ
manažerka pro transformaci
 

Ukončení vzdělávání: Kvalifikační kurzy pro pracovníky v přímé péči

 
V rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou a v rámci výzvy 03_15_037_Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci jsme v naší organizaci zahájili vzdělávací projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.
V červenci 2017 jsme uzavřeli smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky, firmou SocioFactor s. r. o., jejímž předmětem bylo zajištění kvalifikačního kurzu akreditovaného u ministerstva práce a sociálních věcí pro pracovníky věnující se přímé obslužné péči. Jednalo se o kvalifikační kurz, který byl určen pro pracovníky v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit legislativou požadovanou kvalifikaci potřebnou k výkonu práce. Ačkoliv se jedná o obecnou specializaci, kurz byl zaměřen stěžejně na přímou práci zejména s lidmi se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným postižením) a to tak, aby zaměstnanci dokázali těmto lidem poskytnout náležitou podporu směřující k jejich sociálnímu začleňování, běžnému životu ve společnosti.
Vzdělávání se uskutečnilo formou čtyř kurzů po 15 účastnících a vyšší kvalifikaci tak v období od července 2017 do 31. května 2018 získalo celkem 60 zaměstnanců organizace Čtyřlístek.
 
Mgr. ŠÁRKA ZMĚLÍKOVÁ
manažerka pro transformaci
 

Logolink EU

VZDĚLÁVÁNÍM K INTEGRACI

A PROFESIONALITĚ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Evropský sociální fond podpořil v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR projekt Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě nazvaný "Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách", registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00189. Tento projekt, jenž je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, systematicky řeší další profesní růst a vzdělávání zaměstnanců jednotlivých zařízení organizace. Reaguje také na potřebu organizace poskytovat svým klientům kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb a řešit aktuální potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Smyslem projektu je zvyšování úrovně kompetencí jednotlivých pracovníků, kteří mají díky němu lepší přehled i odborné znalosti při zavádění a zlepšování procedurálních, personálních i provozních standardů.  Inovativním cílem projektu je vytváření vlastních zkušeností a znalostí v praxi sociálních služeb, seznamování se s novými metodami a formami práce, výměna zkušeností mezi jednotlivými zaměstnanci, zlepšování provázanosti odborných činností a lepší komunikace mezi jednotlivými zařízeními.

Projekt je určen celkem 227 zaměstnancům Čtyřlístku - vedoucím jednotlivých zařízení,  sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách.

Systém přípravy zaměstnanců slouží k prohloubení profesního vzdělávání a k získání teoretických i praktických znalostí a dovedností pro výkon práce. Vzdělávání je rozděleno do samostatných modulů, jež mají zvýšit odbornost a dovednosti pracovníků a zároveň tematicky prohloubit kompetence jednotlivých cílových skupin:

 • modul standardy kvality
 • modul sociální práce a péče o klienty
 • modul komunikační dovednosti
 • modul osobnostní rozvoj
 • modul manažerské dovednosti řídících pracovníků
 • modul legislativa
 • modul transformace

Tento vzdělávací projekt je realizován formou uzavřených kurzů, jež se pořádají v prostorách organizace tak, aby nebyl narušen samotný provoz sociálních služeb. Systematické vzdělávání zaměstnanců, navržené v rámci projektu, řeší potřebu organizace poskytovat klientům kvalitní sociální služby, odpovídající platným Standardů kvality sociálních služeb a aktuální potřebu rozvoje dalšího vzdělávání zaměstnanců v podmínkách působení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Klienti, s nimiž pracujeme, potřebují zcela individuální přístup, vzhledem k typu jejich postižení, jejich aktuálního zdravotního stavu či nálady. Z těchto důvodů je nezbytné zaměstnance systematicky školit zejména v těch aktivitách, jež povedou ke snazší socializaci klientů, díky kvalitě poskytované sociální péče. Projekt řeší rovněž potřebu zvyšování úrovně lidských zdrojů naší organizace, na nichž stojí její činnost i spokojenost klientů.

V podmínkách působení zákona o sociálních službách vyvstává potřeba systematického vzdělávání zaměstnanců doslova „ušitého na míru“ podle specifikace potřeb všech jednotlivých zařízení organizace i z hlediska tematického a jeho dostupnosti pro samotné zaměstnance.

Aby systematické vzdělávání řešilo také časovou a místní dostupnost, důležitou pro zvyšování kvalifikace všech 227 zapojených pracovníků, uskuteční se formou uzavřených kurzů připravených na základě konkrétních požadavků, odpovídajících potřebám organizace.

Vzdělávací projekt bude přínosem zejména v těchto oblastech:

 • prohlubování profesního vzdělávání
 • získávání teoretických a praktických dovedností potřebných pro výkon práce
 • omezení vzniku krizových situací při aktivní práci s uživateli a zajištění schopnosti pracovníků odborně zvládat tyto situace
 • zavádění nových metod práce s využitím moderních poznatků ze všech souvisejících oborů
 • příprava pracovních týmů s jasně vymezenými kompetencemi

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci z pěti různých a tematicky odlišných sociálních služeb, kteří pracují na několika různých a místně vzdálených pracovištích. Propojení napříč organizací dává zaměstnancům možnost vzájemného poznávání, výměny zkušeností, lepší informovanosti o odlišnostech přístupů a metodiky při poskytování sociální služby a zaměstnanec tak získává komplexnější pohled na celou organizaci.

Aktivity projektu „Vzděláváním k integraci a profesionalizaci v sociálních službách“, jenž je v ostravském Čtyřlístku realizován v období od listopadu 2013 do června roku 2015, jsou charakteristické vysokou mírou udržitelnosti. Znalosti a dovednosti získané po absolvování vzdělávacích kurzů jejich účastníci dlouhodobě využijí ve své další práci v oblasti sociálních služeb.

Logolink EU

Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách

V roce 2013 se v naší organizaci zrodil nový projekt nazvaný „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, jenž systematicky řešil další profesní růst a vzdělávání zaměstnanců jednotlivých zařízení Čtyřlístku. Plně byl uveden v život počátkem roku 2014 a koncem března se uskutečnil první kurz pro naše zaměstnance financovaný z tohoto projektu, jenž částkou přesahující tři miliony korun podpořil Evropský sociální fond v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

     „Tento projekt reaguje na potřebu organizace poskytovat svým klientům kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb a řeší aktuální potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,“ vysvětlila záměry projektu jeho autorka a zároveň manažerka Ing. Monika Šlahorková. „Smyslem tohoto projektu je zvyšování úrovně kompetencí jednotlivých pracovníků, kteří mají díky němu lepší přehled i odborné znalosti při zavádění a zlepšování procedurálních, personálních i provozních standardů.  Jeho inovativním cílem je vytváření vlastních zkušeností a znalostí v praxi sociálních služeb, seznamování se s novými metodami a formami práce, výměna zkušeností mezi jednotlivými zaměstnanci, zlepšování provázanosti odborných činností a lepší komunikace mezi jednotlivými zařízeními.“

      Do projektu mělo být zapojeno celkem 227 zaměstnanců Čtyřlístku z pěti různých a obsahově odlišných sociálních služeb a je určen jak vedoucím jednotlivých zařízení organizace, tak sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Vzdělávání bylo rozděleno do několika samostatných modulů, jež měly zvýšit odbornost a dovednosti zaměstnanců a zároveň prohloubit kompetence jednotlivých cílových skupin, takže všichni jeho absolventi si ověřili a zdokonalili své znalosti v oblasti standardů kvality, sociální práce a péče o klienty, v komunikačních dovednostech, osobnostním rozvoji, pozornost byla věnována i manažerským dovednostem řídících pracovníků, legislativě a samozřejmě i transformaci sociálních služeb. Propojení napříč organizací dalo zaměstnancům možnost vzájemného poznávání, výměny zkušeností, lepší informovanosti o odlišnostech přístupů a metodiky při poskytování sociální služby a zaměstnanci tak získali komplexnější pohled na celou organizaci.

      Na základě výsledků výběrového řízení realizovala jednotlivé kurzy tohoto projektu vzdělávací agentura Ahra, disponující špičkovými odborníky pro jednotlivé oblasti ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a společností Amos.

Projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ byl ukončen v červnu 2015. V projektu bylo podpořeno celkem 258 osob. Úspěšně absolvovalo 1155 osob v akreditovaných kurzech.

Systematické vzdělávání bylo navrženo tak, aby řešilo potřebu organizace vykonávat kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb a aktuální potřebu rozvoje dalšího vzdělávání zaměstnanců v podmínkách působení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

Znalosti a dovednosti získané v rámci účasti na kurzech projektu účastníci dlouhodobě využívají ve své pracovní profesi.

Po ukončení projektu pokračujeme v podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců tak, aby vzdělávání odráželo aktuální potřeby organizace i zaměstnanců na profesní růst a prohlubování potřebných odborných a obecných kompetencí.

Skutečně čerpané náklady realizace projektu 2 292 339,30 Kč, byly čerpány z prostředků ESF OP LZZ v oblasti podpory 3.1 .

BOHDANA RYWIKOVÁ a MONIKA ŠLAHORKOVÁ

(Původní článek pro interní časopis organizace "Zrcadlo" č. 1/2014, roč. VII.)

Na snímcích ve fotogalerii: lektoři projektu,  Michal Kazík a ing. Miroslav Konvičný, na seminářích tohoto vzdělávacího projektu pro Čtyřlístek.

Fotogalerie