Vaše pozice: Čtyřlístek » Transformace

Transformace

Logolink EU

Základní pojmy transformace:

Transformace – taková změna v poskytování sociálních služeb, jejímž výsledkem je poskytování služeb v běžném prostředí nebo alespoň přiblížení života uživatelů pobytových zařízení v maximální možné míře životu v běžném prostředí (pobytové služby s menší kapacitou, chráněná bydlení).

Humanizace – proměna způsobu péče a prostředí tak, aby byly naplňovány práva a potřeby uživatelů. To znamená zaměření se na individuální potřeby uživatelů, stanovení nezbytné míry pomoci a podpory. Aktivity jsou směřovány tak, aby se co nejvíce blížily podmínkám života v běžném prostředí.

Deinstitucionalizace – proces, ve kterém dochází ke změně instituce jak ve smyslu formalizované struktury pravidel, řádu a filozofie služby, tak ve smyslu sídla (umístění v objektu a samotného objektu) tak, aby výsledkem byla služba zasazená do běžného prostředí a orientovaná na individuální potřeby uživatelů (změna z velkokapacitních služeb na bydlení a podporu v běžném prostředí).

Integrace – začlenění sociálně vyloučených uživatelů do běžného prostředí.

Běžné prostředí – znamená, že někde bydlíme, někde jinde pracujeme a někde jinde trávíme alespoň část svého volného času. 

Transformační záměry organizace

Usnesením ze dne 26. 4. 2011 schválila rada města materiál „Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, který obsahuje dlouhodobé  záměry v poskytování pobytových sociálních služeb. Usnesením ze dne 26. 5. 2015 schválila rada města dokument „Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace“, ve kterém jsou uvedeny detailní transformační záměry jednotlivých zařízení (služeb) Čtyřlístku.

Hlavním cílem transformace pobytových služeb je, aby uživatelé s mentálním postižením měli právo žít v běžném prostředí, tam, kde žijí ostatní lidé. Měli by mít možnost volby  a kontroly nad vlastním životem. Podle svých schopností se rozhodovat, spolurozhodovat   s podporou personálu, nebo se určité situace, která se jich dotýká, alespoň účastnit. Realizací transformace mají uživatelé šanci na změnu stávajícího způsobu života.

Stávající způsob života, např. pro uživatele Domova Barevný svět, znamená, že

 • žije na jednom místě trvale s téměř stovkou lidí, s nimiž ho spojuje společný znak – mentální postižení,
 • bydlí v kolektivním zařízení v jednom „bytě“ se sedmi dalšími lidmi stejného pohlaví  a s jedním nebo se dvěma z nich sdílí jeden pokoj,
 • nemá žádné soukromí,
 • stravuje se ve společné jídelně,
 • nemůže svobodně nakládat se svým volným časem, musí se podřizovat možnostem personálu,
 • vše se řídí podle pravidel organizace.

Nový způsob života uživatelů pobytových služeb Čtyřlístku (domovy pro osoby se zdravotním postižením) bude následující:

 • budeme poskytovat takovou službu, jakou uživatel potřebuje, zabývat se člověkem, ne skupinou lidí (individuální přístup),
 • uživatel si může rozhodovat (spolurozhodovat) o svém životě,
 • služby budou poskytovány v bezbariérových domácnostech, které se na první pohled nebudou lišit od běžného bydlení, bude v nich žít maximálně 6 lidí se zdravotním postižením,
 • v jednom domě, který je v běžné zástavbě, bude žít maximálně 18 uživatelů,
 • uživatel se podle svých schopností a možností bude starat sám o sebe, zařizovat si své záležitosti obvyklým způsobem – mimo budovu s využitím služeb a nabídky jako každý jiný člověk,
 • uživatelé tak nebudou prožívat své dny stále na jednom místě a k tomu budou mít zajištěnou potřebnou podporu personálu.

Jak se výše uvedené záměry promítnou v současném životě uživatelů:

 • Snažíme se, aby se již děti zapojily do plnění běžných povinností a činností v rodině, např. péče o vlastní osobu, příprava stravy, mytí nádobí, úklid, praní prádla, nákup, hospodaření s penězi, práce s PC.
 • Dáváme dětem možnost volby, tzn., že jim umožňujeme rozhodovat (spolurozhodovat)         o těch nejjednodušších věcech, jako nákup oblečení, jídlo nebo účast ve volnočasových aktivitách.
 • Podporujeme uživatele v nácviku bezpečné obsluhy domácích elektrospotřebičů.
 • Učíme se s uživateli nakupovat, vařit v kuchyňkách, prát, hospodařit s penězi.
 • Trénujeme volný pohyb uživatelů mimo prostory zařízení s cílem naučit je samostatnému pohybu v blízkém okolí, příp. cestování městskou hromadnou dopravou.
 • Snažíme se najít pro uživatele pracovní uplatnění, což je mimořádně těžký úkol – v současné době jich nejvíce zaměstnáváme v naší organizaci, např. v kuchyni, prádelně,  údržbě. Naši uživatelé také dostali šanci obsluhovat v kavárně, pojízdné kavárně, při vnějších úklidových pracích v některých domovech pro seniory a velmi dobře se osvědčili.
 • Snižujeme kapacitu zařízení s cílem umožnit uživatelům pobyt v  jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jim dávají větší soukromí. 

Nejvýznamnější aktivity, které se v rámci transformace uskutečnily:

 • „Rekonstrukce Domova na Liščině“, spolufinancována ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) a statutárního města Ostrava (zřizovatel). Po rekonstrukci v roce 2012 se zvýšil počet dvoulůžkových pokojů ze 7 na 17  a jednolůžkových ze 3 na 8.
 • Rekonstrukce bývalého denního stacionáře ve Vítkovicích na „Chráněné bydlení Thomayerova“ v červnu 2013 pro 9 uživatelů. Spolufinancováno ze zdrojů ROP a zřizovatele.
 • K 31. 12. 2013 ukončena činnost Denního stacionáře Třebovice, uživatelům nabídnuty kapacity nového Komunitního centra Duhový dům a v rozšířené nabídce nestátních neziskových organizacích. Cílem bylo zlepšit pobytové podmínky pro uživatele týdenního stacionáře.
 • „Chráněné bydlení Martinovská“ zahájilo poskytování služby pro 6 uživatelů v dubnu 2014. Vilka rekonstruována z prostředků zřizovatele.
 • V dubnu 2014 se děti z Domova Beruška (nyní Domov Jandova) vrátily z přechodného pobytu v Domově Barevný svět. Jejich zařízení bylo rekonstruováno ze zdrojů ROP a zřizovatele.
 • V dubnu 2014 bylo zahájeno poskytování nové služby Domov se zvláštním režimem Hladnovská (nyní Domov Hladnovská) pro 12 uživatelů. Nově postavená budova byla pořízena ze zdrojů ROP a zřizovatele.
 • Od července 2015 poskytujeme novou službu 8 uživatelům v Chráněném bydlení Bronzová.
 • K 30. 6. 2014 byla ukončena činnost Týdenního stacionáře v Třebovicích a přestěhována přechodně do Domova Barevný svět. Budova byla rekonstruována ze zdrojů ROP a zřizovatele a od 1. 1. 2016 jsou zde dvě nové služby – Domov Třebovice (domov pro osoby se zdravotním postižením) a Chráněné bydlení Třebovice. Činnost týdenního stacionáře byla k 31. 12. 2015 ukončena a nahrazena uvedenými novými službami, které odpovídají transformačním záměrům.
 • V prosinci 2015 byly převzaty osobní automobil a minibus na přepravu uživatelů, jejichž financování bylo zajištěno ze zdrojů ROP.
 • Podařilo se získat 3 byty pro uživatele služby „Podpora samostatného bydlení“ v rámci obvodu Slezská Ostrava.
 • Příprava uživatelů, zaměstnanců, opatrovníků, veřejnosti na transformační proces probíhala od července roku 2013 do června roku 2015 v rámci 3 projektů schválených MPSV. „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“, „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“ (pro Domov na Liščině, Domov Beruška, Stacionář Třebovice), v němž jsme vystupovali jako partner společnosti Centrum podpory transformace, o.p.s., a „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“.
 • V červenci 2016 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o přidělení dotace Čtyřlístku z Operačního programu Zaměstnanost na uskutečnění projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést zaměstnance a uživatele transformujících se domovů přechodovou fází, tzn. připravit nový systém řízení organizace, připravit cca 160 uživatelů na přechod a zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a další blízké osoby uživatelů na tuto změnu. Projekt bude ukončen v červnu 2020.
 • V září 2017 rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj o přidělení dotace organizaci Čtyřlístek v rámci výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace  sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ na projekty „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“. Projekty zahrnují výstavbu pěti nových objektů sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením (2 pro Domov Barevný svět – Výškovice, Nová Bělá, 3 pro Domov na Liščině – Na Liščině, Kanczuckého, Petřkovice). V každém domě bude 12 uživatelů.  Jedná se o první etapu transformačního procesu. V polovině měsíce září 2018 začala výstavba těchto domů. Ukončena by měla být v červnu 2019. V měsících červenci a srpnu téhož roku by mělo být dokončeno i vnitřní vybavení a v září by se měli uživatelé do nového domu přestěhovat.
 • Ve druhé etapě podal zřizovatel – statutární město Ostrava – v rámci výzvy IROP č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II“ dva projekty na výstavbu pěti domů a Čtyřlístek na výstavbu jednoho domu a rekonstrukci dvou objektů. Projekty byly přijaty a statutární město Ostrava a Čtyřlístek obdrželi Rozhodnutí  o poskytnutí dotace.
 • Výstavba dvou rodinných domků (v ulici Trnkovecká a ve Lhotce), jejichž investorem je statutární město Ostrava, byla zahájena v březnu roku 2019. Jedna novostavba a rekonstrukce jednoho rodinného domu, kde je investorem Čtyřlístek, bude zahájena v září 2019. Rekonstrukce jednoho objektu v Jandově ulici (pro 18 osob) bude zahájena v roce 2020 a dokončena v roce 2021. Tím by měl být završen transformační proces v naší organizaci.

PhDr. Svatopluk Aniol,
ředitel organizace

JAK SE TRANSFORMUJEME V ČASE

 • V červnu a v červenci 2019 byla vydána kolaudační rozhodnutí pro všech pět nových rodinných domků (v ulicích Na liščině a Kanczuckého v Ostravě - Hrušově, v ulici U Jana v Ostravě - Petřkovicích, Proskovické ulici v Ostravě - Výškovicích a v ulici Na pláni v Ostravě - Nové Bělé). V srpnu a v září se pak v těchto domcích bude dokončovat vnitřní vybavení, aby se v říjnu do nich mohli nastěhovat jejich noví obyvatelé - klienti Čtyřlístku.

 • V polovině září roku 2018 byla zahájena výstavba 5 domů v rámci první etapy transformace. Závěrem roku 2018 vypadaly dva z nově dokončovaných domů následovně (viz fotografie z lokalit Petřkovice U Jana a Výškovice v ulici Proskovická):

Petřkovice Proskovice

 • K 1. lednu 2016 byla dokončena rekonstrukce budovy bývalého Stacionáře Třebovice a vznikly dvě nové služby Čtyřlístku: Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice.

 • V prosinci 2015 jsme převzali nový užitkový vůz a minibus na přepravu uživatelů, díky finanční podpoře z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 • Od července 2015 poskytujeme novou službu osmi uživatelům v Chráněném bydlení Bronzová.

 • K 30. červnu 2014 byla ukončena činnost Týdenního stacionáře v Ostravě-Třebovicích a přestěhována přechodně do Domova Barevný svět. Budova stacionáře byla rekonstruována ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zřizovatele – statutárního města Ostravy. Činnost týdenního stacionáře byla k 31. prosinci 2015 ukončena a nahrazena novými službami, odpovídajícími transformačním záměrům (viz výše).

 • V dubnu 2014 jsme začali poskytovat novou službu - Domov se zvláštním režimem Hladnovská (nyní Domov Hladnovská) pro 12 uživatelů. Nově postavená budova byla opět pořízena ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zřizovatele.

 • V dubnu 2014 se děti z Domova Beruška (nyní Domov Jandova) vrátily z přechodného pobytu v Domově Barevný svět. Jejich zařízení bylo opět rekonstruováno ze zdrojů ROP a zřizovatele.

 •  „Chráněné bydlení Martinovská“ zahájilo poskytování služby pro 6 uživatelů v dubnu 2014. Vilka prošla rekonstrukcí z prostředků zřizovatele, statutárního města Ostravy.

 • Rekonstrukce bývalého denního stacionáře ve Vítkovicích na „Chráněné bydlení Thomayerova“ v červnu 2013 pro 9 uživatelů. Spolufinancováno ze zdrojů ROP  a zřizovatele.

 • „Rekonstrukce Domova na Liščině“, spolufinancována ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) a statutárního města Ostrava. Po rekonstrukci v roce 2012 se zvýšil počet dvoulůžkových pokojů ze 7 na 17 a jednolůžkových ze 3 na 8.

 

Další informace spojené s procesem transformace v sociálních službách najdete také na této adrese:  http://www.trass.cz/

Logolink EU