Vaše pozice: Čtyřlístek » Transformace

Transformace

Logolink EU

Základní pojmy transformace:

Transformace – taková změna v poskytování sociálních služeb, jejímž výsledkem je poskytování služeb v běžném prostředí nebo alespoň přiblížení života uživatelů pobytových zařízení v maximální možné míře životu v běžném prostředí (pobytové služby s menší kapacitou, chráněná bydlení).

Humanizace – proměna způsobu péče a prostředí tak, aby byly naplňovány práva a potřeby uživatelů. To znamená zaměření se na individuální potřeby uživatelů, stanovení nezbytné míry pomoci a podpory. Aktivity jsou směřovány tak, aby se co nejvíce blížily podmínkám života v běžném prostředí.

Deinstitucionalizace – proces, ve kterém dochází ke změně instituce jak ve smyslu formalizované struktury pravidel, řádu a filozofie služby, tak ve smyslu sídla (umístění v objektu a samotného objektu) tak, aby výsledkem byla služba zasazená do běžného prostředí a orientovaná na individuální potřeby uživatelů (změna z velkokapacitních služeb na bydlení a podporu v běžném prostředí).

Integrace – začlenění sociálně vyloučených uživatelů do běžného prostředí.

Běžné prostředí – znamená, že někde bydlíme, někde jinde pracujeme a někde jinde trávíme alespoň část svého volného času. 

Transformační záměry organizace

Usnesením ze dne 26. 4. 2011 schválila rada města materiál „Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, který obsahuje dlouhodobé  záměry v poskytování pobytových sociálních služeb. Usnesením ze dne 26. 5. 2015 schválila rada města dokument „Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace“, ve kterém jsou uvedeny detailní transformační záměry jednotlivých zařízení (služeb) Čtyřlístku.

Hlavním cílem transformace pobytových služeb je, aby uživatelé s mentálním postižením měli právo žít v běžném prostředí, tam, kde žijí ostatní lidé. Měli by mít možnost volby  a kontroly nad vlastním životem. Podle svých schopností se rozhodovat, spolurozhodovat   s podporou personálu, nebo se určité situace, která se jich dotýká, alespoň účastnit. Realizací transformace mají uživatelé šanci na změnu stávajícího způsobu života.

Stávající způsob života, např. pro uživatele Domova Barevný svět, znamená, že

 • žije na jednom místě trvale s téměř stovkou lidí, s nimiž ho spojuje společný znak – mentální postižení,
 • bydlí v kolektivním zařízení v jednom „bytě“ se sedmi dalšími lidmi stejného pohlaví  a s jedním nebo se dvěma z nich sdílí jeden pokoj,
 • nemá žádné soukromí,
 • stravuje se ve společné jídelně,
 • nemůže svobodně nakládat se svým volným časem, musí se podřizovat možnostem personálu,
 • vše se řídí podle pravidel organizace.

Nový způsob života uživatelů pobytových služeb Čtyřlístku (domovy pro osoby se zdravotním postižením) bude následující:

 • budeme poskytovat takovou službu, jakou uživatel potřebuje, zabývat se člověkem, ne skupinou lidí (individuální přístup),
 • uživatel si může rozhodovat (spolurozhodovat) o svém životě,
 • služby budou poskytovány v bezbariérových domácnostech, které se na první pohled nebudou lišit od běžného bydlení, bude v nich žít maximálně 6 lidí se zdravotním postižením,
 • v jednom domě, který je v běžné zástavbě, bude žít maximálně 18 uživatelů,
 • uživatel se podle svých schopností a možností bude starat sám o sebe, zařizovat si své záležitosti obvyklým způsobem – mimo budovu s využitím služeb a nabídky jako každý jiný člověk,
 • uživatelé tak nebudou prožívat své dny stále na jednom místě a k tomu budou mít zajištěnou potřebnou podporu personálu.

Jak se výše uvedené záměry promítnou v současném životě uživatelů:

 • Snažíme se, aby se již děti zapojily do plnění běžných povinností a činností v rodině, např. péče o vlastní osobu, příprava stravy, mytí nádobí, úklid, praní prádla, nákup, hospodaření s penězi, práce s PC.
 • Dáváme dětem možnost volby, tzn., že jim umožňujeme rozhodovat (spolurozhodovat)         o těch nejjednodušších věcech, jako nákup oblečení, jídlo nebo účast ve volnočasových aktivitách.
 • Podporujeme uživatele v nácviku bezpečné obsluhy domácích elektrospotřebičů.
 • Učíme se s uživateli nakupovat, vařit v kuchyňkách, prát, hospodařit s penězi.
 • Trénujeme volný pohyb uživatelů mimo prostory zařízení s cílem naučit je samostatnému pohybu v blízkém okolí, příp. cestování městskou hromadnou dopravou.
 • Snažíme se najít pro uživatele pracovní uplatnění, což je mimořádně těžký úkol – v současné době jich nejvíce zaměstnáváme v naší organizaci, např. v kuchyni, prádelně,  údržbě. Naši uživatelé také dostali šanci obsluhovat v kavárně, pojízdné kavárně, při vnějších úklidových pracích v některých domovech pro seniory a velmi dobře se osvědčili.
 • Snižujeme kapacitu zařízení s cílem umožnit uživatelům pobyt v  jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jim dávají větší soukromí. 

Nejvýznamnější aktivity, které se v rámci transformace uskutečnily:

 • „Rekonstrukce Domova na Liščině“, spolufinancována ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) a statutárního města Ostrava (zřizovatel). Po rekonstrukci v roce 2012 se zvýšil počet dvoulůžkových pokojů ze 7 na 17  a jednolůžkových ze 3 na 8.
 • Rekonstrukce bývalého denního stacionáře ve Vítkovicích na „Chráněné bydlení Thomayerova“ v červnu 2013 pro 9 uživatelů. Spolufinancováno ze zdrojů ROP a zřizovatele.
 • K 31. 12. 2013 ukončena činnost Denního stacionáře Třebovice, uživatelům nabídnuty kapacity nového Komunitního centra Duhový dům a v rozšířené nabídce nestátních neziskových organizacích. Cílem bylo zlepšit pobytové podmínky pro uživatele týdenního stacionáře.
 • „Chráněné bydlení Martinovská“ zahájilo poskytování služby pro 6 uživatelů v dubnu 2014. Vilka rekonstruována z prostředků zřizovatele.
 • V dubnu 2014 se děti z Domova Beruška (nyní Domov Jandova) vrátily z přechodného pobytu v Domově Barevný svět. Jejich zařízení bylo rekonstruováno ze zdrojů ROP a zřizovatele.
 • V dubnu 2014 bylo zahájeno poskytování nové služby Domov se zvláštním režimem Hladnovská (nyní Domov Hladnovská) pro 12 uživatelů. Nově postavená budova byla pořízena ze zdrojů ROP a zřizovatele.
 • Od července 2015 poskytujeme novou službu 8 uživatelům v Chráněném bydlení Bronzová.
 • K 30. 6. 2014 byla ukončena činnost Týdenního stacionáře v Třebovicích a přestěhována přechodně do Domova Barevný svět. Budova byla rekonstruována ze zdrojů ROP a zřizovatele a od 1. 1. 2016 jsou zde dvě nové služby – Domov Třebovice (domov pro osoby se zdravotním postižením) a Chráněné bydlení Třebovice. Činnost týdenního stacionáře byla k 31. 12. 2015 ukončena a nahrazena uvedenými novými službami, které odpovídají transformačním záměrům.
 • V prosinci 2015 byly převzaty osobní automobil a minibus na přepravu uživatelů, jejichž financování bylo zajištěno ze zdrojů ROP.
 • Podařilo se získat 3 byty pro uživatele služby „Podpora samostatného bydlení“ v rámci obvodu Slezská Ostrava.
 • Příprava uživatelů, zaměstnanců, opatrovníků, veřejnosti na transformační proces probíhala od července roku 2013 do června roku 2015 v rámci 3 projektů schválených MPSV. „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“, „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“ (pro Domov na Liščině, Domov Beruška, Stacionář Třebovice), v němž jsme vystupovali jako partner společnosti Centrum podpory transformace, o.p.s., a „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“.
 • V červenci 2016 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o přidělení dotace Čtyřlístku z Operačního programu Zaměstnanost na uskutečnění projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést zaměstnance a uživatele transformujících se domovů přechodovou fází, tzn. připravit nový systém řízení organizace, připravit cca 160 uživatelů na přechod a zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a další blízké osoby uživatelů na tuto změnu. Projekt byl ukončen v červnu 2020.
 • V listopadu a prosinci 2019 se nastěhovalo 60 uživatelů do 5 nových domků, postavených v rámci 1. etapy transformačního procesu Domova Barevný svět, Domova na Liščině a Domova Jandova. Finanční zdroje byly získány ze dvou projektů v rámci výzvy IROP č. 7 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování". Nové domky jsou umístěny ve Výškovicích (Proskovická ul,) v Hrušově (Na Liščině a v ul. Kanczuckého), v Petřkovicích (ul. U Jana) a v Nové Bělé (ul. Na Pláni). V každém domku bydlí 12 uživatelů.
 • V roce 2020 se přestěhovalo Chráněné bydlení z Martinova do ulice Letní ve Svinově, kde našli uživatelé mnohem lepší podmínky pro život.
 • V lednu 2021 se přestěhovalo 9 uživatelů do rekonstruovaného domku v ulici Uhrova (Heřmanice). Úpravy prováděl v rámci druhé etapy tohoto projektu Čtyřlístek. Do domku v ulici Trnkovecká (Slezská Ostrava) se stěhovali uživatelé v květnu a do domku v ulici Petřkovická (Lhotka) v červnu 2021. U obou domků bylo investorem statutární město Ostrava a jsou určeny pro 12 uživatelů.
 • V prvním čtvrtlení 2022 dospěla transformace Čtyřlístku do finále. V únoru se uživatelé nastěhovali do tří domků pro 12 uživatelů . investorem je statutární město Ostrava - Domek U Rourovny (Svinov), Domek E. Rošického (Svinov), Domek Syllabova (Vítkovice). V březnu byl transformační proces ukončen přestěhováním 12 uživatelů do domku v ulici Vývozní (Hrušov) a 18 uživatelů do domku v ulici Jandova (Zábřeh). V těchto dvou případech je investorem Čtyřlístek.
 • V březnu 2022 tak můžeme hovořit o ukončeném procesu transformace, který byl zahájen v roce 2011 schválením materiálu "Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi", upřesněném v dokumentu "Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace", schváleném radou statutárního města Ostravy dne 10. 6. 2015.

PhDr. Svatopluk Aniol,
ředitel organizace

JAK SE TRANSFORMUJEME V ČASE

 • Transformační proces byl završen začátkem roku 2022 dokončením staveb domků v ulicích Sodná ve Slezské Ostravě, ve Svinově v ul. E. Rošického a U Rourovny, v Syllabově ul. ve Vítkovicích a rekonstrukce budovy v ul. Jandova v rámci obvodu Ostrava-Jih.
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
 • V průběhu prvního pololetí 2021 byly připraveny k nastěhování domky v ulici Trnkovecká v městské části Slezská Ostrava a ve Lhotce v Petřkovické ulici (na snímcích).
Trnkovecká
Trnkovecká
Trnkovecká
Lhotka
Lhotka
 • V lednu 2021 se přestěhovalo 9 uživatelů Domova Barevný svět a Domova Jandova do rekonstruovaného domu v ulici Uhrova v Ostravě-Heřmanicích.
Uhrova
Uhrova
Uhrova
Uhrova
Uhrova
 • V říjnu a listopadu 2020 byly uvedeny do provozu nové domky v rámci 1. etapy transformačního procesu. Jedná se o domky v ulicích Na Liščině a Kanczuckého v Ostravě-Hrušově, v ulici U Jana v Ostravě-Petřkovicích, v proskovické ulici v Ostravě-Výškovicích a v ulici Na pláni v Ostravě-Nové Bělé. Všechny jsou určeny pro 12 uživatelů (na snímcích). 
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
 • V roce 2020 se přestěhovalo Chráněné bydlení z Martinova do ulice Letní ve Svinově, kde našli uživatelé mnohem lepší podmínky pro život.
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
transformace
 • K 1. lednu 2016 byla dokončena rekonstrukce budovy bývalého Stacionáře Třebovice a vznikly dvě nové služby Čtyřlístku: Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice.
transformace
transformace
 • V prosinci 2015 jsme převzali nový užitkový vůz a minibus na přepravu uživatelů, díky finanční podpoře z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
transformace
transformace
 • Od července 2015 poskytujeme novou službu osmi uživatelům v Chráněném bydlení Bronzová.
transformace
transformace
 • K 30. červnu 2014 byla ukončena činnost Týdenního stacionáře v Ostravě-Třebovicích a přestěhována přechodně do Domova Barevný svět. Budova stacionáře byla rekonstruována ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zřizovatele – statutárního města Ostravy. Činnost týdenního stacionáře byla k 31. prosinci 2015 ukončena a nahrazena novými službami, odpovídajícími transformačním záměrům (viz výše).
transformace
transformace
 • V dubnu 2014 jsme začali poskytovat novou službu - Domov se zvláštním režimem Hladnovská (nyní Domov Hladnovská) pro 12 uživatelů. Nově postavená budova byla opět pořízena ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zřizovatele.
transformace
transformace
 • V dubnu 2014 se děti z Domova Beruška (nyní Domov Jandova) vrátily z přechodného pobytu v Domově Barevný svět. Jejich zařízení bylo opět rekonstruováno ze zdrojů ROP a zřizovatele.
transformace
transformace
 •  „Chráněné bydlení Martinovská“ zahájilo poskytování služby pro 6 uživatelů v dubnu 2014. Vilka prošla rekonstrukcí z prostředků zřizovatele, statutárního města Ostravy.
transformace
transformace
 • Rekonstrukce bývalého denního stacionáře ve Vítkovicích na „Chráněné bydlení Thomayerova“ v červnu 2013 pro 9 uživatelů. Spolufinancováno ze zdrojů ROP  a zřizovatele.
transformace
transformace
 • „Rekonstrukce Domova na Liščině“, spolufinancována ze zdrojů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) a statutárního města Ostrava. Po rekonstrukci v roce 2012 se zvýšil počet dvoulůžkových pokojů ze 7 na 17 a jednolůžkových ze 3 na 8.
transformace
transformace
 

Další informace spojené s procesem transformace v sociálních službách najdete také na této adrese:  http://www.trass.cz/

Logolink EU