Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Centrum pracovní činnosti

Centrum pracovní činnosti

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 555 132 111, 555 132 113

Vedoucí zařízení:

Bronislava Köhlerová
tel.: 555 132 111, 732 867 375
e-mail: kohlerova.bronislava@ctyrlistekostrava.cz

Sociálně-terapeutické dílny Centra pracovní činnosti byly otevřeny v roce 1994 v Ostravě-Kunčičkách. V současné době sídlí centrum v budově správy organizace v Ostravě-Muglinově v nově zrekonstruovaných prostorách. Uživatelé mají k dispozici společnou jídelnu a nutričně vyváženou stravu, kterou zajišťuje stravovací provoz poskytovatele. Zdejší ambulantní služby sociální prevence mohou využívat dospělé ženy a muži s mentálním handicapem ve věku od 18 let, kteří z důvodu svého handicapu nenacházejí uplatnění v běžném životě a nemohou se uplatnit na trhu práce. Posláním služby je nabídnout těmto lidem možnost tvořit a být užitečný, rozvíjet své rukodělné schopnosti, získat náplň a řád pro jejich přebytek volného času a pomoci jim překonávat nedobrovolnou osamělost v přátelském a chápajícím společenství. Pod odborným vedením zaměstnanců a vedoucích dílen mají možnost využívat zdejší terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, získávat a postupně si osvojovat rukodělné a řemeslné dovednosti podle svého zdravotního stavu, individuálního zájmu a potřeb. Kromě toho mohou nabývat další znalosti a zkušenosti z praktického života, týkající se sebeobslužné péče, orientace v praktickém životě (např. příprava jídel, základy hygieny a stolování, nakupování a hospodaření s penězi, základy slušného chování, orientace v dopravě atd.).

Součást individuálního projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 hod. do 15.30 hod.; ve dnech pracovního volna a svátků je zařízení uzavřeno.

Popis realizace poskytované sociální služby

Poskytovatel:

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 70631808.

Druh sociální služby:

Sociálně terapeutické dílny.

Název a místo zařízení:

Centrum pracovní činnosti, Hladnovská 751/119, Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00

Místo a čas poskytování sociální služby:

Služba je poskytována v přízemních prostorách čtyřpodlažní budovy, v pracovních dnech od 7:00 do 15:30. Prostory zařízení jsou bezbariérové. Zařízení je dostupné MHD.

Poslání:

Posláním Centra pracovní činnosti je dlouhodobá a pravidelná podpora osob s mentálním postižením ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností a dosahování soběstačnosti.
V našich dílnách chceme podpořit ty, kteří chtějí být samostatní a zodpovědní, chtějí pracovat, učit se něčemu novému a setkávat se s jinými lidmi.

Cíle služby:

Cílem poskytované sociální služby je podpořit uživatele v osvojení pracovních návyků a dovedností a v dosažení jejich soběstačnosti, zejména:
 • Získat dovednosti v práci s nářadím.
 • Osvojit si návyky spojené s prací (zaměřujeme se především na pravidelnost docházky, dodržení pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost za vykonanou práci, rozvíjení dovednosti uživatelů popsat vykonávanou práci).
 • Najít pracovní uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce.

Zásady poskytované sociální služby:

 • přístup zaměřený na člověka,
 • respektování člověka a všech jeho práv,
 • při poskytování služby jsme partnery a spolupracujeme na dohodnutém cíli.

Cílová skupina:

Služba je určena lidem, kteří:
 • Jsou ve věku od 18 do 64 let.
 • Mají lehké až těžké mentální postižení, popř. i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením.
 • Mají takový zdravotní stav, který je výrazně neomezuje při práci v dílnách, a nevyžadují zvýšený individuální dohled personálu.
 • Chtějí si prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné pracovní terapie zdokonalit pracovní návyky a dovednosti.

Kapacita sociální služby:

Sociální službu můžeme poskytnout současně maximálně 35 uživatelům.
 

Činnosti a úkony zajišťované při poskytování sociální služby:

 • Podmínky pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně dle potřeby každého uživatele
 • Stravování: uživatelům poskytujeme stravu, nebo pomoc při přípravě stravy.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik oblékání a volby vhodného oblečení, upevňování hygienických návyků, stolování, základy společenského chování).
 • Podpora při vytváření, zdokonalování a udržení pracovních návyků a dovedností.

Jednání se zájemcem o službu:

      Jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby vede sociální pracovník. Při jednání musí být vždy přítomna osoba, která má být uživatelem sociální služby. Jedná-li se o zájemce, který je omezen ve svéprávnosti, účastní se jednání také jeho opatrovník, příp. další osoba, která zájemce doprovází (např. rodinný příslušník). Jednání probíhá vždy v zařízení Centrum pracovní činnosti. Zájemce si podává písemnou žádost o poskytování služby na předepsaném formuláři. Žadatelé jsou evidováni v rejstříku žadatelů podle data podání žádosti.
     Při jednání se zájemcem sociální pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké jsou jeho cíle, přání a potřeby. Tyto informace jsou později využívány při plánování průběhu sociální služby s uživatelem a stanovování cíle spolupráce. Zájemce je srozumitelným způsobem seznámen s vnitřními pravidly zařízení a podmínkami poskytování sociální služby.

Smlouva o poskytování sociální služby:

Sociální služba v sociálně terapeutických dílnách Centrum pracovní činnosti je poskytována na základě písemné smlouvy dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Konkrétní náležitosti smlouvy (včetně povinnosti čerpání služby minimálně 2x týdně) projednává sociální pracovník se zájemcem na společném jednání. Na základě dohody se zájemcem je stanoven rozsah poskytování sociální služby, způsob úhrady za odebranou stravu (pokud ji uživatel požaduje) a způsob vyplácení přeplatků. S novým uživatelem je uzavírána smlouva na dobu tří měsíců, která je v případě zájmu uživatele poté prodloužena zpravidla na 3 roky, nedohodne-li se uživatel s poskytovatelem jinak.

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

S každým uživatelem je průběh poskytování sociální služby individuálně plánován s ohledem na jeho přání, potřeby a možnosti a jeho osobní cíl (cíle). Novému uživateli je přidělen pracovník, který je jeho garantem a spolupracuje s ním po dobu prvních tří měsíců, tj. po dobu tzv. adaptace. Po uplynutí této doby je uživateli určen klíčový pracovník, který je dále zodpovědný za individuální plánování s uživatelem.

Podávání a vyřizování stížností:

Uživatel nebo jeho zástupce (např. opatrovník, člen rodiny, pracovník organizace aj.) má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to jakoukoliv formou. Stížnost může být podána kterémukoli pracovníku Centra pracovní činnosti. Uživatelé zařízení mají možnost podat stížnost také při setkání „U kulatého stolu“, které se koná přibližně jednou za 14 dní nebo prostřednictvím „schránky důvěry“. Stížnost může být podána také anonymně. Všechny stížnosti jsou evidovány a vyřízeny bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich podání dle vnitřních pravidel organizace. Za vyřízení stížnosti podaných v Centru pracovní činnosti zodpovídá vedoucí zařízení. Osoba, která stížnost podala je s výsledkem vyřízení stížnosti písemně seznámena. V případě anonymní stížnosti je výsledek jejího vyřízení vyvěšen po dobu 30 dnů v zařízení na nástěnce. Pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na ředitele organizace, Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Veřejného ochránce práv, Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo organizace hájící lidská práva.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Logolink

Zařízení je zapojeno do projektu Podpora služeb sociální prevence 3, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky
a realizovaného Moravskoslezským krajem.  

Logolink EU

Kde nás najdete

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti