Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Centrum pracovní činnosti

Centrum pracovní činnosti

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, tel.: 599 503 111, 599 503 113.
Vedoucí zařízení: Bronislava Köhlerová (tel.: 599 503 111, 732 867 375, e-mail: vedouciCPC@ctyrlistekostrava.cz)

Sociálně-terapeutické dílny Centra pracovní činnosti byly otevřeny v roce 1994 v Ostravě-Kunčičkách. V současné době sídlí centrum v budově správy organizace v Ostravě-Muglinově v nově zrekonstruovaných prostorách. Uživatelé mají k dispozici společnou jídelnu a nutričně vyváženou stravu, kterou zajišťuje stravovací provoz poskytovatele. Zdejší ambulantní služby sociální prevence mohou využívat dospělé ženy a muži s mentálním handicapem ve věku od 18 let, kteří z důvodu svého handicapu nenacházejí uplatnění v běžném životě a nemohou se uplatnit na trhu práce. Posláním služby je nabídnout těmto lidem možnost tvořit a být užitečný, rozvíjet své rukodělné schopnosti, získat náplň a řád pro jejich přebytek volného času a pomoci jim překonávat nedobrovolnou osamělost v přátelském a chápajícím společenství. Pod odborným vedením zaměstnanců a vedoucích dílen mají možnost využívat zdejší terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, získávat a postupně si osvojovat rukodělné a řemeslné dovednosti podle svého zdravotního stavu, individuálního zájmu a potřeb. Kromě toho mohou nabývat další znalosti a zkušenosti z praktického života, týkající se sebeobslužné péče, orientace v praktickém životě (např. příprava jídel, základy hygieny a stolování, nakupování a hospodaření s penězi, základy slušného chování, orientace v dopravě atd.).

Součást individuálního projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 hod. do 16.00 hod.; ve dnech pracovního volna a svátků je zařízení uzavřeno.

Popis realizace poskytované sociální služby

Poskytovatel:

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 70631808

Druh sociální služby:

Sociálně terapeutické dílny.

Název a místo zařízení:

Centrum pracovní činnosti, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Místo poskytování sociální služby:

Zařízení je situováno v obydlené části Ostravy-Muglinova. Budova se nachází v blízkosti hlavní komunikace a je obklopena rozsáhlou zahradou. Prostory sociálně terapeutických dílen se nacházejí v přízemní části budovy Domova Barevný svět. Zařízení je zcela bezbariérové. Uživatelé mají k dispozici šatnu, v níž má každý svou uzamykatelnou skříňku k uložení osobních věcí. V areálu budovy je stravovací provoz a uživatelé zde mají k dispozici samostatnou jídelnu s možností výběru jídla.

K dopravnímu spojení do zařízení lze využít městskou hromadnou dopravu - trolejbus č. 105 - s výstupní stanicí na ulici Bohumínská, zastávka Mexiko.

Sociální služba je poskytována od pondělí do pátku v době od 6.30 do 15.30 hodin s výjimkou dnů, na které připadá státní svátek a s výjimkou plánovaných uzávěrů zařízení, o nichž jsou uživatelé informováni.

Poslání:

Posláním Centra pracovní činnosti je dlouhodobá a pravidelná podpora osob s mentálním postižením ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností a dosahování soběstačnosti. V našich dílnách chceme podpořit ty, kteří chtějí být samostatní a zodpovědní, chtějí pracovat, učit se něčemu novému a setkávat se s jinými lidmi.

Cíle služby:

Cílem poskytované sociální služby je podpořit uživatele v osvojení pracovních návyků a dovedností a v dosažení jejich soběstačnosti.

1. V oblasti pracovních návyků a dovedností je cílem služby pomoci uživatelům:

 • Získat dovednosti v práci s nářadím (tj. práce s ručním nářadím - například kladívkem, kleštěmi, pilkou, šroubovákem, hoblíkem, rašplí apod. a práce s elektrickým nářadím - například bruskou, vrtačkou, elektrickou lupénkovou pilkou apod.).
 • Osvojit si návyky spojené s prací (zaměřujeme se především na pravidelnosti docházky, dodržení pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zhodpovědnost za vykonanou práci, rozvíjení dovedností uživatelů popsat vykonávanou práci).
 • Najít pracovní uplatnění pro uživatele na chráněném nebo volném trhu práce.

2. V oblasti dosahování soběstačnosti je cílem služby pomoci uživatelům:

 • Zvládnout péči o vlastní osobu (zejména získat a udržet základní hygienické návyky, zvolit správné oblečení, pečovat o čistotu prostředí, ve kterém se pohybují, osvojit si zásady stolování a další).
 • Zvládnout péči o domácnost (tj. plnění běžných domácích prací - například vytírání podlahy, utírání prachu, vysávání, úklid skříněk, práce související s přípravou jídla, nakupování surovin, praní, žehlední a podobně).
 • Osvojit si zásady společenského chování (zde se zaměřujeme na základy společenského chování, vztahy mezi lidmi, sexualitu).
 • Orientovat se v čase a prostoru (věnujeme se nácviku orientace a chování v neznámém prostředí, používání městské hromadné dopravy, poznávání hodin a podobně).

Zásady poskytované sociální služby:

 • Při poskytování sociální služby vždy dodržujeme a ctíme lidská práva a svobody uživatelů, která jsou součástí Etického kodexu.
 • Uživatele podporujeme jen v těch oblastech, ve kterých to požaduje, míra podpory je přiměřená jeho schopnostem a dovednostem.
 • Uplatňujeme princip partnerství ve vztahu uživatel - poskytovatel služby (tj. uživatel a poskytovatel mají rovnocenné postavení. Hovoří spolu o tom, jak by měla, příp. mohla být služba poskytována. Způsob poskytování sociální služby je výsledkem dohody mezi uživatelem a poskytovatelem, který vyhovuje oběma stranám).
 • Službu se snažíme přizpůsobit potřebám uživatelů.
 • Sociální služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí uživatele a projevení jeho zájmu.

Cílová skupina:

Služba je určena lidem, kteří:

 • Dosáhli minimálního věku 18 let.
 • Mají lehké až těžké mentální postižení, popř. i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením.
 • Zvládají bez obtíží pobyt v kolektivu a respektují běžná pravidla slušného chování.
 • Mají takový zdravotní stav, který je výrazně neomezuje při práci v dílnách a nevyžadují zvýšený individuální dohled personálu.
 • Chtějí se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Kapacita sociální služby:

Sociální službu můžeme poskytnout současně maximálně 47 uživatelům.

Činnosti a úkony zajišťované při poskytování sociální služby:

Uživatelům Centra pracovní činnosti jsou v rámci poskytované sociální služby zajišťovány:

 • Podmínky pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně dle potřeby každého uživatele.
 • Stravování v rozsahu snídaně, svačina, oběd, včetně diet, nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a rozvoj samostatnosti (např. nácvik oblékání a volby vhodného oblečení).
 • Podpora při vytváření, zdokonalování a udržení pracovních návyků a dovedností v rámci činností v jednotlivých sociálně terapeutických dílnách.
 • Pomoc při zprostředkování, obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 • Základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem.

Uvedené úkony poskytované pracovníky v sociálních službách a sociálním pracovníkem, jsou uživatelům poskytovány bezplatně s výjimkou stravování.

Jednání se zájemcem o službu:

V současné době je zastaven příjem nových klientů z domácího prostředí do této služby. Jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby vede sociální pracovník. Při jednání musí být vždy přítomna osoba, která má být uživatelem sociální služby. Jedná-li se o zájemce, jenž je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům, účastní se jednání také jeho opatrovník, příp. další osoba, která zájemce doprovází (např. rodinný příslušník, pracovník jiného zařízení organizace Čtyřlístek). Jednání probíhá vždy v zařízení Centrum pracovní činnosti. Zařízení nemá závazný formulář pro podání žádosti o poskytování sociální služby. Zájemce může podat žádost ústně. Žadatelé jsou evidováni v rejstříku žadatelů podle data podání žádosti. Pokud má zařízení naplněnou kapacitu, stává se žadatel čekatelem a sociální pracovník jej informuje o možnosti zahájení poskytování sociální služby v případě, že se kapacita uvolní. Přednost v pořadníku má uživatel jiné sociální služby organizace Čtyřlístek. Při jednání se zájemcem sociální pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké jsou jeho cíle. Tyto informace jsou později využívány při plánování průběhu sociální služby s uživatelem, stanovení jeho individuálního plánu a osobního cíle. Zájemce je pro něj srozumitelným způsobem seznámen s vnitřními pravidly zařízení a s podmínkami poskytování sociální služby.

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“):

Sociální služba v sociálně terapeutických dílnách Centrum pracovní činnosti, je poskytována na základě písemné smlouvy dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Konkrétní náležitosti smlouvy projednává sociální pracovník se zájemcem na společeném jednání. Na základě dohody se zájemcem je stanoven rozsah poskytování sociální služby, způsob úhrady za odebranou stravu a způsob vyplácení přeplatků. S novým uživatelem je uzavírána smlouva na dobu tří měsíců, která je v případě zájmu uživatele poté prodloužena zpravidla na dobu neurčitou, nedohodne-li se uživatel s poskytovatelem jinak.

Plánování a průběh poskytování sociální služby:

S každým uživatelem je průběh poskytování sociální služby individuálně plánován s ohledem na jeho přání, potřeby a možnosti. Je vytvořen individuální plán, v němž jsou stanoveny cíle uživatele, které má služba pomoci naplnit. Novému uživateli je přidělen pracovník, jenž je jeho garantem a spolupracuje s ním na vytvoření, plnění a hodnocení jeho individuálního plánu po dobu prvních tří měsíců, tj. po dobu tzv. adaptace. Po uplynutí této doby je uživateli určen klíčový pracovník, který je dále zodpovědný za individuální plánování s uživatelem. Uživatel si v idnividuálním plánu určuje konkrétní cíl, jehož chce dosáhnout v každé sociálně terapeutické dílně. Tento cíl je stanoven na období jednoho měsíce a po jeho uplynutí je vyhodnocen uživatelem a pracovníkem příslušné dílny. Celý individuální plán hodnotí uživatel se svým klíčovým pracovníkem 1 x za pět měsíců.

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel nebo jeho zástupce (např. opatrovník, člen rodiny, pracovník organizace aj.) má právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to jakoukoliv formou. Stížnost může být podána kterémukoliv pracovníkovi Centra pracovní činnosti. Uživatelé zařízení mají možnost podat stížnost také při setkání "U kulatého stolu", které se koná jednou za 14 dnů nebo prostřednictvím "schránky důvěry". Stížnost může být podána také anonymně. Všechny stížnosti jsou evidovány a vyřízeny do 30 dnů ode dne jejich podání dle vnitřních pravidel organizace. Za vyřízení stížností podaných v Centru pracovní činnosti zodpovídá vedoucí zařízení. Osoba, jež stížnost podala, je s výsledkem vyřízení stížnosti písemně seznámena. V případě anonymní stížnosti je výsledek jejího vyřízení vyvěšen po dobu 30 dnů v zařízení na nástěnce. Pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na ředitele organizace, Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Úřad práce České republiky, veřejného ochránce práv, Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo organizace hájící lidská práva.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-klienti.pdf

Logolink

Zařízení je zapojeno do projektu Podpora služeb sociální prevence 2, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky a realizovaného Moravskoslezským krajem.  

Logolink EU

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti
Centrum pracovní činnosti