Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Hladnovská

Domov Hladnovská

Hladnovská 886/119b, 712 00 Ostrava – Muglinov

Vedoucí zařízení:

Bc. Tereza Aniolová
tel.: 555 132 295, 603 447 609
e-mail: aniolova.tereza@ctyrlistekostrava.cz

Vedoucí oddělení sociální péče:

tel.: 555 132 296
e-mail: badurova.jana@ctyrlistekostrava.cz

ošetřovatelský úsek:

tel.: 555 132 297

Nová služba organizace, domov se zvláštním režimem, je určena dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne. Tuto službu naše organizace poskytuje od dubna roku 2014. Projekt Domova Hladnovská byl finančně podpořen Evropským programem pro regionální rozvoj - Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko.

Logolinka

POSLÁNÍ

Posláním Domova Hladnovská v Ostravě-Muglinově je poskytovat celodenní kvalifikovanou podporu mentálně postiženým lidem s přidruženým duševním onemocněním, kteří z důvodů těžkého problémového chování již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za podpory rodiny nebo jiných sociálních služeb a vytvořit jim důstojný, podnětný a bezpečný domov.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba je určena lidem:

 • s mentálním postižením,
 • ve věku od osmnácti let,
 • kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne,
 • kteří nemohou čerpat jiné pobytové sociální služby z důvodů projevů fyzické agresivity vůči svému okolí nebo výrazného sebepoškozování se v afektu.

Sociální službu nemůžeme poskytovat lidem:

 • jejichž zdravotní stav či psychiatrické onemocnění vyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • se závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách.

CÍLE SLUŽBY

 • snížit počet projevů fyzické agresivity v chování klientů,
 • snížit sociální izolaci klientů,
 • stabilizovat zdravotní stav klientů,
 • motivovat klienty k rozvoji nebo udržení soběstačnosti.

ZÁSADY

Respektování důstojnosti a osobnosti klienta
Respektujeme důstojnost, osobnost a individuální potřeby klienta. Klademe důraz na dodržování lidských práv, etického kodexu a souvisejících vnitřních předpisů organizace a zařízení a rovný přístup ke všem klietnům služby.

Individuální a partnerský přístup
Zjišťujeme vždy aktuální potřeby klientů a snažíme se přizpůsobovat průběh služby klientovi. Podporujeme klienta v naplňování jeho vlastních cílů a také motivujeme klienta k dosažení samostatnosti či uchování dosavadních schopností. Základem vztahu mezi pracovníky a klientem je rovnost, slušnost a vstřícnost. Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci a seberealizaci klienta. Péče je poskytována tam, kde jsou možnosti a schopnosti klienta omezeny.

Respektování vůle klienta s ohledem na jeho bezpečnost
Hledáme způsoby, jak naplnit vůli klienta a zároveň zachovat jeho přiměřenou bezpečnost. Dbáme na ochranu práv klienta včetně práva na přiměřené riziko. Průběžně identifikujeme rizika, hledáme způsoby jak rizikům předcházet a individuálně plánujeme řešení rizikových situací u každého jednotlivého klienta.

Udržování a posilování vztahů s rodinou a blízkými osobami
Podporujeme vztah klienta s rodinou, jemu blízkými osobami (příbuznými, kamarády, …). Motivujeme klienta k udržování kontaktu s rodinou, klienti mohou přijímat v zařízení návštěvy svých blízkých, mohou k rodině a známým na návštěvu odcházet. Rodinu klienta se snažíme zapojovat také do plánování a průběhu poskytování služby.

Odbornost
Klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, zejména v oblastech prevence rizikových situací, v problematice poruch chování a v přístupu orientovanému na klienta.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KAPACITA ZAŘÍZENÍ A JAK SE STÁT NAŠIM KLIENTEM?

Službu můžeme poskytovat 12 klientům.

V současné době je kapacita zařízení již plně obsazena.

V případě, že máte o poskytování služby v Domově se zvláštním režimem zájem do budoucna, kontaktujte vedoucí zařízení (kontakt viz výše).
Můžete také vyplnit formulář Žádost o poskytování sociální služby a zaslat jej na adresu zařízení. Zájemci o službu jsou zařazování do evidence žadatelů.

V případě uvolnění kapacity bude kontaktován zájemce dle data podání jeho žádosti.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob.

Kde nás najdete

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská