Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Domov Hladnovská

Domov Hladnovská

Hladnovská 886/119b, 712 00 Ostrava – Muglinov
Vedoucí zařízení:
Tereza Aniolová (tel.: 596 223 295, 603 447 609; e-mail: vedouciDH@ctyrlistekostrava.cz),
Vedoucí oddělení sociální péče: 596 223 296 (e-mail: DHsoc@ctyrlistekostrava.cz), ošetřovatelský úsek: 596 223 297.

Nová služba organizace, domov se zvláštním režimem, je určena dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne. Tuto službu naše organizace poskytuje od dubna roku 2014. Projekt Domova Hladnovská byl finančně podpořen Evropským programem pro regionální rozvoj - Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko.

Logolinka

POSLÁNÍ

Posláním Domova Hladnovská v Ostravě-Muglinově je poskytovat celodenní kvalifikovanou podporu mentálně postiženým lidem s přidruženým duševním onemocněním, kteří z důvodů těžkého problémového chování již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za podpory rodiny nebo jiných sociálních služeb a vytvořit jim důstojný, podnětný a bezpečný domov.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba je určena lidem:

 • s mentálním postižením,
 • ve věku od osmnácti let,
 • kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne,
 • kteří nemohou čerpat jiné pobytové sociální služby z důvodů projevů fyzické agresivity vůči svému okolí nebo výrazného sebepoškozování se v afektu.

Sociální službu nemůžeme poskytovat lidem:

 • jejichž zdravotní stav či psychiatrické onemocnění vyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • se závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách.

CÍLE SLUŽBY

 • snížit počet projevů fyzické agresivity v chování klientů,
 • snížit sociální izolaci klientů,
 • stabilizovat zdravotní stav klientů,
 • motivovat klienty k rozvoji nebo udržení soběstačnosti.

ZÁSADY

Respektování důstojnosti a osobnosti klienta
Respektujeme důstojnost, osobnost a individuální potřeby klienta. Klademe důraz na dodržování lidských práv, etického kodexu a souvisejících vnitřních předpisů organizace a zařízení a rovný přístup ke všem klietnům služby.

Individuální a partnerský přístup
Zjišťujeme vždy aktuální potřeby klientů a snažíme se přizpůsobovat průběh služby klientovi. Podporujeme klienta v naplňování jeho vlastních cílů a také motivujeme klienta k dosažení samostatnosti či uchování dosavadních schopností. Základem vztahu mezi pracovníky a klientem je rovnost, slušnost a vstřícnost. Podpora je směřována k rozvoji, aktivizaci a seberealizaci klienta. Péče je poskytována tam, kde jsou možnosti a schopnosti klienta omezeny.

Respektování vůle klienta s ohledem na jeho bezpečnost
Hledáme způsoby, jak naplnit vůli klienta a zároveň zachovat jeho přiměřenou bezpečnost. Dbáme na ochranu práv klienta včetně práva na přiměřené riziko. Průběžně identifikujeme rizika, hledáme způsoby jak rizikům předcházet a individuálně plánujeme řešení rizikových situací u každého jednotlivého klienta.

Udržování a posilování vztahů s rodinou a blízkými osobami
Podporujeme vztah klienta s rodinou, jemu blízkými osobami (příbuznými, kamarády, …). Motivujeme klienta k udržování kontaktu s rodinou, klienti mohou přijímat v zařízení návštěvy svých blízkých, mohou k rodině a známým na návštěvu odcházet. Rodinu klienta se snažíme zapojovat také do plánování a průběhu poskytování služby.

Odbornost
Klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, zejména v oblastech prevence rizikových situací, v problematice poruch chování a v přístupu orientovanému na klienta.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KAPACITA ZAŘÍZENÍ A JAK SE STÁT NAŠIM KLIENTEM?

Službu můžeme poskytovat 12 klientům.

V současné době je kapacita zařízení již plně obsazena.

V případě, že máte o poskytování služby v Domově se zvláštním režimem zájem do budoucna, kontaktujte vedoucí zařízení (kontakt viz výše).
Můžete také vyplnit formulář Žádost o poskytování sociální služby a zaslat jej na adresu zařízení. Zájemci o službu jsou zařazování do evidence žadatelů.

V případě uvolnění kapacity bude kontaktován zájemce dle data podání jeho žádosti.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/Zpracovani-osobnich-udaju-zajemci-o-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf  

Kde nás najdete

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie

Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská
Domov se zvláštním režimem Hladnovská