Vaše pozice: Čtyřlístek » Služby » Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení

Hladnovská 757/119a, 712 00 Ostrava - Muglinov,
tel.: 555 132 233, ústředna: 555 132 211

Vedoucí:

Marie Vaculínová, DiS.
tel.: 555 132 233, 739 363 543
e-mail: vaculinova.marie@ctyrlistekostrava.cz

Podpora samostatného bydlení je jednou z terénních služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Jejím cílem je umožnit lidem s mentálním postižením žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka s mentálním handicapem lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí. Město Ostrava realizovalo tento projekt, umožňující žít postiženým lidem relativně samostatný život, jako jedno z prvních měst v České republice již v květnu 1994.

Popis realizace poskytované sociální služby

Poskytovatel:

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
IČ 70631808, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, PSČ 712 00

Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.):

Služba sociální péče - Podpora samostatného bydlení

Místo poskytování sociální služby:

Sociální služba je poskytována v domácnosti klientů, v kanceláři služby Podpora samostatného bydlení v ulici Hladnovská 757/119a, a dále pak pouze na území města Ostravy (pochůzky, vyřizování na úřadech, doprovody k lékaři, do kulturních zařízení apod.).

Veřejný závazek služby:

Posláním terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení v Ostravě-Muglinově je podporovat lidi s mentálním postižením ve využívání vlastních schopností a dovedností k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života srovnatelného s životem jejich vrstevníků. Snažíme se o to, aby uživatel zvládal samostatný život a zůstal v běžném prostředí dle svých možností co nejdéle.

Cílem služby je uživatel, který:

 • využívá podle vlastní volby běžné služby v místě, kde žije - obchody, restaurace, dopravu, sportovní zařízení, knihovny, divadla, kina, zdravotnické služby, pošty a úřady,
 • má právní postavení odpovídající jeho schopnostem nabývat práva a zavazovat se k povinnostem,
 • rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo má pro své rozhodování poskytovánu podporu, jakou potřebuje,
 • bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích,
 • má pracovní uplatnění - v chráněné dílně, sociálně terapeutických dílnách, na volném trhu práce, popř. vykonává dobrovolnickou činnost,
 • tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní volby,
 • umí hospodařit s penězi,
 • umí si připravit stravu,
 • umí se postarat o domácnost.

Při poskytování sociálních služeb uplatňujeme následující zásady:

 • uživateli neposkytujeme více podpory než je nezbytné,
 • službu poskytujeme až tehdy, kdy je zvládnutí situace nad síly uživatele,
 • motivujeme uživatele k rozvíjení jeho schopností a získávání životních zkušeností (je lépe, snaží-li se uživatel zvládnout situaci sám, bez podpory).

Cílová skupina:

Služba je určena lidem od 18 let, kteří:

 • mají mentální postižení,
 • jsou schopni postarat se o sebe sama,
 • bydlí, nebo požadují poskytnutí sociální služby v Ostravě.

Kapacita a časový rozsah poskytované sociální služby:

Aktuálně má služba 16 klientů, přičemž poskytnutí požadované sociální služby se odvíjí od aktuálních personálních možností poskytovatele. Okamžitá kapacita činí 2 uživatele. Služba je poskytována podle individuálně určených potřeb a dohody s uživatelem v jeho domácnosti, popř. i na území města Ostravy.

Základní činnosti a jejich realizace:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomáháme uživatelům:

Základní činnosti a jejich realizace:

a)         pomoc při zajištění chodu domácnosti

pomáháme uživatelům: 

 • s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • aby získali návyky související s údržbou domácnosti,
 • s údržbou domácích spotřebičů,
 • s vařením teplých pokrmů, pečením pokrmů, se zajištěním stravy u jiného poskytovatele,       
 • se zajištěním velkého úklidu domácnosti,
 • s hospodařením s penězi,
 • spravujeme uživateli finance, pomáháme s měsíčním rozpočtem, pomáháme s úhradou služeb apod.,
 • s nákupy a běžnými pochůzkami.

           

b)         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob,
 • podpora v oblasti partnerských a sousedských vztahů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

 

c)         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři,
 • doprovod na zájmové aktivity,
 • doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

 

d)         sociálně terapeutické činnosti

 • podpora činností vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování

 

e)         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc uživatelům najít pracovní uplatnění,
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Jednotlivé základní činnosti jsou zajišťovány sociálním pracovníkem (vedoucí služby) a pracovníkem v sociálních službách.

 

Jednání se zájemcem o službu

V případě zájmu o poskytování sociální služby se zájemce může obrátit na vedoucí služby, která si s ním vždy sjedná osobní schůzku zpravidla v kanceláři služby na ulici Hladnovská 757/119a popř. v jeho domácnosti. Osobní schůzky se účastní vždy budoucí uživatel a dále jeho opatrovník (pokud jej má), popř. jiná blízká osoba. O průběhu osobního jednání je proveden písemný zápis. Vedoucí služby se zájemcem projednává jeho požadavky, očekávání a osobní cíle. Zjišťuje, jak má vypadat poskytovaná podpora a v jakých oblastech. Zájemce je seznámen s podmínkami služby a vnitřními pravidly, personálním zajištěním, způsobem poskytování. V případě, že nabízená služba odpovídá požadavkům zájemce a je volná kapacita, uzavírá se smlouva. Přednostně poskytneme službu zájemci, který je stávajícím uživatelem jiné služby poskytované organizací Čtyřlístek.

Smlouva o poskytování sociálních služeb:

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem o službu. Smlouva obsahuje ujednání o rozsahu poskytovaných služeb, místo a čas poskytování sociální služby, stanovenou úhradu za poskytované služby dle platného ceníku, podmínky ukončení poskytování sociálních služeb, dobu platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby, ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele a souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních a citlivých údajů nezbytných pro poskytování sociální služby. Smlouva s novým uživatelem se uzavírá na tříměsíční dobu, po jejím uplynutí může být uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Smlouva se může kdykoliv měnit formou písemného dodatku. Uživatel je seznámen se všemi pravidly poskytovatele, vztahujícími se k poskytované službě, již před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby.

Plánování sociální služby:

Každý uživatel si již při uzavírání mlouvy stanoví osobní cíl, jehož chce prostřednictvím sociální služby dosáhnout. Průběh poskytování sociální služby je s uživatelem individuálně plánován - je sestavován individuální plán, jehož plnění je pravidelně s uživatelem vyhodnocováno.

Přijímání a vyřizování stížností

Stížnost na kvalitu nebo na způsob poskytování sociální služby má právo podat jak uživatel, tak jeho zástupce (např. opatrovník, člen rodiny, pracovník organizace, aj.). Lze zvolit jakoukoliv formu - stížnost směrovat buď pracovníkovi v sociálních službách, nebo vedoucímu služby Podpora samostatného bydlení, a to jak ústně, písemně, poštou nebo e-mailem, případně prostřednictvím schránky důvěry. Ta se vybírá pravidelně každý týden.

Stížnost je řešena ihned, nejdéle do 30 dnů od jejího podání dle vnitřních pravidel. Vedoucí služby stížnost eviduje v knize stížností pod jednacím číslem. Stížnost je prověřena v celém jejím rozsahu a podávající je seznámen s výsledkem jejího vyřízení, včetně přijatých opatření k odstranění nedostatků. Pokud je stížnost podána anonymně, je výsledek jejího vyřízení vyvěšen na nástěnce vedle kanceláře služby po dobu 30 dnů.

Jestliže uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na ředitele organizace, Magistrát města Ostravy, Úřad práce ČR, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ombudsmana, Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo organizace hájící lidská práva.

O zájemcích o službu a uživatelích našich sociálních služeb zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více najdete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů zde: https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zajemcu-o-socialni-sluzbu.pdf

a zde:

https://www.ctyrlistekostrava.cz/media/files/gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-terennich-socialnich-sluzeb.pdf

Logolink

Zařízení je zapojeno do projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky a realizovaného Moravskoslezským krajem.  

Dokumenty ke stažení:

Informace o cenách poskytovaných služeb najdete v sekci Jak se stát klientem - Orientační ceny poskytovaných služeb.

Logolink