Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Etický kodex organizace

Etický kodex organizace

I. Základní ustanovení

 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování pro zaměstnance organizace, dobrovolníky, stážisty, praktikanty, externí spolupracovníky a další osoby, které s vědomím organizace působí na jejích pracovištích. Pravidla jsou závazkem, jaké chování veřejnost může očekávat.
 2. Respektujeme a dodržujeme práva osob vyjádřená v zásadních dokumentech, zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, Úmluvě o právech dítěte, Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a návazných právních předpisech České republiky.
 3. Respektujeme individualitu každého jedince bez ohledu na jeho rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru, světový názor, politické přesvědčení a ekonomickou situaci.
 4. Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

II. Zásady etického chování ve vztahu k uživatelům

 1. Dbáme o to, aby uživatelé v jejich současné životní situaci obdrželi veškeré potřebné informace a pomoc, na které mají nárok. Současně seznamujeme uživatele s povinnostmi, které z toho pro ně vyplývají.
 2. V každé situaci dbáme o zachování lidské důstojnosti uživatelů, nejednáme s nimi z pozice moci či nadřazenosti, ale z pozice rovnocenného partnera, který si je vědom jejich lidské hodnoty.
 3. Vedeme uživatele k vlastní odpovědnosti a samostatnosti, podporujeme je v tom a hledáme možnosti, jak je zapojit do řešení jejich problémů. Pokud je vhodné nebo nezbytné přimět uživatele k určité činnosti, jednáme nenásilným, vlídným způsobem s ohledem na jejich věk a psychický stav.
 4. V rámci platných právních předpisů umožňujeme uživatelům uplatnit právo na vzdělání, pomáháme jim ve vyhledávání pracovních příležitostí a začlenění do společnosti.
 5. Přístup k uživatelům je individuální. Snažíme se porozumět jejich potřebám a přáním a podle možností jim vyjít vstříc.
 6. Chráníme právo uživatelů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Dodržujeme zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy a důstojnost uživatelů.
 7. Nikdy nehovoříme před uživateli o nich samotných, jako by nebyli přítomni. Nehodnotíme a nekritizujeme jednotlivé uživatele před druhými uživateli. Všechny tyto záležitosti řešíme pouze s personálem na příslušném pracovišti, ale mimo prostory určené pro uživatele.
 8. Pokud se s uživateli nedohodneme jinak, pak je pravidlem, že se všem dospělým uživatelům vyká. Jestliže je to uživatelům příjemné a souhlasí s tím, používáme v oslovování jejich křestní jména.

III. Zásady etického chování ve vztahu ke spolupracovníkům

 1. Ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze vzájemně čestného, slušného a společensky korektního chování.
 2. Základem naší činnosti je týmová práce. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.
 3. Respektujeme znalosti a zkušenosti spolupracovníků, jejich právo na rozdílné názory i praktickou činnost. Připomínky vůči spolupracovníkům vyjadřujeme na vhodném místě, vhodným způsobem a nejprve přímo k těm, kterých se týkají. Nikdy se nevyjadřujeme před uživateli.

IV. Zásady etického chování ve vztahu k organizaci

 1. Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci neseme plnou odpovědnost a usilujeme, aby úroveň a kvalita poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Jsme loajální vůči organizaci. Vyvarujeme se jednání, které by mohlo poškodit její dobré jméno. Své výhrady vyjadřujeme v interní diskuzi.
 3. Máme právo ovlivňovat svými podněty činnost organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb poskytovaných uživatelům.

V. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zájemců o službu, uživatelů našich služeb, uchazečů o zaměstnání i zaměstnanců uchováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob. Více na webových stránkách organizace v sekci Ochrana osobních údajů zde: http://www.ctyrlistekostrava.cz/ochrana-osobnich-udaju.

VI. Závaznost etického kodexu

Etický kodex je závazný pro všechny osoby, uvedené v Základním ustanovení, bodu 1.
Účinnosti nabývá dnem vydání.

V Ostravě dne 1. 10. 2009, aktualizace 24. 5. 2018.

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace