Vaše pozice: Čtyřlístek » O Čtyřlístku » Historie

Historie

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava (dříve Ústav sociální péče pro mentálně postižené) - patří svou kapacitou i rozsahem služeb k největším zařízením tohoto typu v republice.

Areál Čtyřlístek OstravaRozvoj ústavní sociální péče na území města Ostravy byl zahájen v roce 1965 zřízením Městské správy ústavů sociální péče. Rozhodnutím rady tehdejšího Národního výboru města Ostravy došlo v roce 1975 ke změně názvu Městské správy a byl vytvořen Městský ústav sociálních služeb. Postupně se okruh zařízení rozšiřoval o nově zřizované ústavy sociální péče pro mládež a dospělé, domovy – penziony pro důchodce, domovy důchodců a ostatní zařízení sociální péče (manželská a předmanželská poradna, domov pro matky s dětmi, ubytovna pro přechodný pobyt osob bez přístřeší a zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče).

První vlaštovkou v odborné péči o osoby s mentálním postižením Městského ústavu sociálních služeb bylo zahájení provozu v Týdenním a denním pobytu pro mentálně postiženou mládež v Ostravě – Porubě, který zahájil provoz v říjnu 1966 a byl zřízen v objektu domova důchodců v Ostravě – Porubě, odkud později (v roce 1973) přesídlil do Nové Vsi – bývalé oční školy tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví, jež byla adaptačními úpravami přizpůsobena provozu pro děti v týdenním a denním pobytu. Kapacita zařízení tehdy představovala 70 míst pro oba typy pobytů. V roce 1985 byly zahájeny úpravy objektu bývalé mateřské školy v Ostravě – Třebovicích, kam Týdenní a denní pobyt pro mentálně postiženou mládež později přesídlil a své sídlo zde měl do roku 2015 pod názvem Stacionář Třebovice.

V roce 1974 vznikl v Ostravě – Vítkovicích, v Thomayerově ulici, Ústav sociální péče pro děti s mentálním postižením ve věku od tří do sedmi let (později sídlo denních stacionářů - Školy života, pak Centra pracovní výchovy a dnes Chráněného bydlení Čtyřlístek), v budově nově adaptované rodinné vilky. V tomto zařízení bylo trvale umístěno 30 imobilních dětí s mentálním postižením, které byly zcela odkázány na péči ošetřujícího personálu.

V roce 1977 byl zahájen provoz v Ústavu sociální péče pro mládež (ve věku od 12 do 26 let) ve Slezské Ostravě Na Vizině a téhož roku také Ústav sociální péče pro dospělé Na Liščině (později Domov pro dospělé, dnes Domov na Liščině, jenž patří kapacitně k největším zařízením organizace), po adaptaci budovy, která byla ve správě jiných organizací. V tomto zařízení našli trvalé bydlení muži s mentálním postižením ve věku od 26 let. Jeho prvními obyvateli byli svěřenci domova důchodců v Ostravě – Mariánských Horách, postupně bylo zařízení obsazováno i mimoostravskými zájemci, kteří přišli z domácího prostředí. Dnes jsou zde poskytovány sociální služby s celoročním pobytem mužům i ženám od 19 let. Snahou všech pracovníků je vytvořit klientům takové podmínky, které se co nejvíce přibližují rodinnému prostředí. Díky tomu bylo možné otevřít v letech 2000 a 2001 internátní bydlení pro 15 mužů, jež ve třech bytech přímo v areálu tohoto zařízení poskytovalo klientům vyšší kvalitu bydlení, více soukromí a více samostatnosti.

Na sklonku 80. let se v Ostravě – Muglinově začal budovat nový stacionář pro mentálně postiženou mládež, který byl otevřen v roce 1991 (dnes Domov Barevný svět). V této největší ústavní budově se poskytovaly pro široký terén také diagnostické služby, své sídlo zde našlo i rehabilitační oddělení, jež dosud slouží všem zařízením organizace. Rehabilitační péče zde řadu let zahrnovala také hipoterapii. V roce 1991 ještě vznikla další zařízení organizace: Škola života v Ostravě - Vítkovicích a Dětské centrum (později Domov Beruška a Domov Jandova) v Ostravě - Zábřehu.

Od 1. 1. 1992 začala psát svou historii nová organizace: Ústav sociální péče pro mentálně postižené, která až do vzniku Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava (1. 1. 2001), poskytovala své služby dětem a dospělým s mentálním postižením v sedmi zařízeních v různých částech Ostravy (Domov Barevný svět, Diagnostické centrum, Dětské centrum, Domov na Liščině, Denní a týdenní stacionář Třebovice, Škola života).

Postupné rozšiřování Ústavu sociální péče pro mentálně postižené, jenž se stal od 1. ledna 1992 samostatnou rozpočtovou organizací města Ostravy, bylo výsledkem nových pohledů na péči o děti i dospělé s mentálním postižením, které přinesl počátek 90. let s možností získávání zkušeností v západní Evropě. Začala se uplatňovat filozofie všestrannosti péče především v oblasti výchovy, vzdělávání a integrace do společnosti. Tyto snahy vyvrcholily v roce 1994 otevřením Chráněných dílen (dnešního Centra pracovní činnosti) v Ostravě - Kunčičkách a Chráněného bydlení (dnes Podporované samostatné bydlení). Tento náročný projekt, umožňující lidem s mentálním postižením život za branami tehdejších ústavů, realizovalo město Ostrava jako jedno z prvních měst v republice. Chráněné bydlení představovalo nejvyšší formu péče o lidi s postižením, kteří již dosáhli osmnácti let. V současné době žije ve třinácti malometrážních bytech podporovaného bydlení v domě zvláštního určení, v těsné blízkosti Domova Barevný svět v Ostravě – Muglinově, celkem dvaadvacet žen a mužů.

Od 1. ledna roku 2001 je Čtyřlístek příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Na základě nového zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007 změnil název organizace na: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace. V té době nabízel klientům od tří let až 400 míst ve všech svých zařízeních, která poskytují služby jak ženám, tak mužům s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením. Postupně však organizace zrušila denní a týdenní stacionáře a soustředila se především na poskytování pobytových sociálních služeb pro více než 300 klientů.

Čtyřlístek poskytuje služby sociální péče, sociální prevence: pobytové služby v  domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení, zdravotní péči – ošetřovatelskou a rehabilitační u pobytových služeb, služby sociální prevence v sociálně terapeutických dílnách, základní sociální poradenství a fakultativní služby.

V roce 2011 schválila rada města Ostravy novou koncepci transformace sociálních služeb příspěvkových organizací města. O čtyři roky později, v roce 2015 z ní vyšel dokument „Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace“, v němž byly do tří etap rozvrženy konkrétní transformační projekty pro naši organizaci. Smyslem těchto transformačních změn byla snaha umožnit klientům organizace, aby mohli žít v běžném prostředí jako jejich vrstevníci, měli možnost volby a kontroly nad vlastním životem a podle svých schopností se mohli rozhodovat nebo s podporou personálu spolurozhodovat o řešení situací, které se jich týkají. Realizace transformačních projektů jim měla dát šanci změnit dosavadní způsob života.  

V lednu roku 2012 byl na rehabilitačním oddělení organizace ukončen provoz hipoterapie. V červnu téhož roku ukončilo svůj provoz také Ozdravné centrum Čtyřlístku ve Frýdlantu nad Ostravicí, jež zde bylo otevřeno statutárním městem Ostrava po rekonstrukci budovy v roce 2004. V témže období byl rovněž ukončen provoz denního stacionáře - Centra pracovní výchovy v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích. V rámci transformačních změn v organizaci však prošla od podzimu roku 2012 do jara 2013 budova bývalého Centra pracovní výchovy rozsáhlou rekonstrucí, aby zde mohla v červnu 2013 vzniknout nová služba: Chráněné bydlení Thomayerova, která byla realizována díky finanční podpoře Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, podporovaného z evropských fondů s přispěním statutárního města Ostravy. V dubnu roku 2013 získala oranizace do užívání díky statutárnímu městu Ostrava také další zařízení - Chráněné bydlení Martinovská v Ostravě - Martinově. Tím vším se výrazně zlepšila kvalita životních podmínek několika desítek klientů organizace.

Od roku 2013 procházel rozsáhlou rekonstrukcí také Domov Beruška, jejímž smyslem bylo zkvalitnění životních podmínek klientů. Rekonstrukce domova se mohla uskutečnit opět díky finanční podpoře z evropských fondů - Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Během šesti měsíců prošly výraznou proměnou téměř všechny prostory budovy, jejichž úprava navíc usnadnila pohyb dětem upoutaným na invalidní vozík. Všech čtyřiadvacet obyvatel domova našlo od 1. dubna 2014 mnohem více pohodlí i soukromí, než dosud. Domov byl po rekonstrukci nově přejmenován na Domov Jandova (viz níže).

O několik dnů později, 15. dubna roku 2014, byla oficiálně předána do užívání také zbrusu nová služba Čtyřlístku - Domov se zvláštním režimem Hladnovská, který je dalším z úspěšně realizovaných projektů organizace, podpořených z evropských fondů - Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Nový domov je určen dvanácti klientům, dospělým ženám a mužům se zdravotním postižením, potřebujícím vysokou míru podpory během celého dne. Klienti zde mají k dispozici dvanáct samostatných pokojů, jež jim poskytují dostatečné soukromí.

Transformace organizace přinesla další změny také v roce 2015. Ke dvěma dosavadním chráněným bydlením v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Martinově přibylo od července 2015 další - chráněné bydlení v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě pro osm klientek. Vzniká tak i nové zařízení: Chráněné bydlení Čtyřlístek, jehož součástí jsou chráněná bydlení v Thmayerově ulici ve Vítkovicích a v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě. V červnu roku 2020 se klienti chráněného bydlení v Ostravě-Martinově přestěhovali z Martinova do nově rekonstruované a potřebám klientů lépe vyhovující rodinné vilky v Ostravě-Svinově v Letní ulici. 

Od 1. července 2015 se také mění názvy Domova Beruška na Domov Jandova a Domova se zvláštním režimem Hladnovská, jenž se nově jmenuje Domov Hladnovská.

Rozsáhlou rekonstrukcí procházela během roku 2015 budova Stacionáře Třebovice, kde nově vznikly od 1. ledna 2016 dvě nové služby: domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Třebovice) a nové chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice. Také tato rekonstrukce byla podpořena z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Od počátku roku 2016 procházela rekonstrukcí přízemní část budovy Domova Barevný svět v Ostravě-Muglinově, kam se v květnu 2016 přestěhovaly z Ostravy-Kunčiček sociálně terapeutické dílny organizace - Centrum pracovní činnosti.

Nejzásadnější změny však měl přinést transformační proces klientům tří pobytových služeb Čtyřlístku: Domova Jandova, Domova Barevný svět a Domova na Liščině. Během tří let - od roku 2019 do roku 2021 se mělo 159 klientů těchto domovů přestěhovat do 13 domků, postavených nebo nově zrekonstruovaných v různých částech města Ostravy. Tento transformační plán byl rozdělen do tří vzájemně navazujících etap s finanční podporou evropských fondů a přispěním statutárního města Ostravy.

V rámci první etapy transformace bylo v roce 2019 dokončeno pět nových domků v Ostravě-Hrušově (2), Ostravě-Petřkovicích, Ostravě-Výškovicích a Ostravě-Nové Bělé pro 60 klientů Domova Barevný svět a Domova Jandova. Jejich projekty připravila organizace Čtyřlístek s finanční podporou evropských fondů a svého zřizovatele, statutárního města Ostravy. Dalších pět novostaveb pro 60 klientů Domova Jandova, Domova Barevný svět a Domova na Liščině realizoval v roce 2020 zřizovatel Čtyřlístku, statutární město Ostrava s podporou evropských fondů v Ostravě-Svinově (2), Ostravě-Zábřehu, Ostravě-Lhotce a ve Slezské Ostravě. V roce 2021 bude Čtyřlístkem dokončena třetí, závěrečná etapa transforamčního procesu, a to dvěma rekonstrukcemi budov v Ostravě-Heřmanicích a Ostravě-Zábřehu a jedné novostavby v Ostravě-Hrušově. Ty budou disponovat dalšími 39 místy pro klienty pobytových zařízení Čtyřlístku. 

Jde o podstatné kvalitativní změny nejen pokud se týká úrovně bydlení klientů a poskytovaných služeb, ale především o jejich možnost jiného způsobu života a větší míry soukromí, než na jakou byli dosud zvyklí v ústavních zařízeních. 

V současné době disponuje Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava kapacitou 257 míst ve všech svých zařízeních.

Zpracovala: Mgr. Bohdana Rywiková

Použitá literatura:

Kolektiv vedoucích pracovníků MÚSS Ostrava: Městský ústav sociálních služeb – Ostrava ´87. Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Městského ústavu sociálních služeb Ostrava a konání celostátní pracovní konference k rozvoji sociálních služeb Ostrava 1987. Ostrava 1987.